Právna poradňa - Ficek & Ficeková

Právna poradňa - Ficek & Ficeková

Advokátska kancelária JUDr. Ficek & Ficeková pôsobí niekoľko rokov v Bratislave a zameriava sa najmä na problematiku rodinného a občianskeho práva (vrátane práva nehnuteľností a vymáhania pohľadávok). Odborníci z kancelárie špecializujúci sa priamo na rodinné právo radia v otázkach rozvodu, určovania výživného (ako aj zvyšovania, znižovania a zrušenia výživného), styku s deťmi a striedavej starostlivosti. Kancelária sa špecializuje aj na komplexnú problematiku vysporiadania majetku. Advokáti publikujú pravidelne svoje právne názory v tlači.

havária

Otázka používateľa: 

mdubicek

Dobrý deň, potreboval by som poradiť ohľadom jednej veci, najprv vám rozpoviem príbeh, potom mám na vás pár otázok. Takže bolo to takto zavolal mi 15 ročný kamarát, že či by som odšoferoval auto ktoré si požičal jeho oco od jeho kamaráta, do iného mesta. Mám 18 rokov ale problem je ten že ešte by som nemal šoferovať pretože som vodičák spravil v dobre menej ako 3 mesiace pred 18tkou, takže musím od 18tky chodiť s doprovodom ešte 3 mesiace, kamarátov oco mi kľúče dal bez toho aby vedel že nemôžem šoferovať ešte, kamarát to vedel.

Dobrý deň, podľa občianskeho zákonníka platí, že ak Vám bolo zverené motorové vozidlo, zodpovedáte zaňho, aj keď ste nejazdili. Vozidlo ste nemali poskytnúť maloletej osobe, ohrozili ste svoje vlastné životy. Keby došlo k ublíženiu na zdraví, mohli by ste mať z toho problémy - trestné stíhanie.

Na druhej strane, ak neexistuje žiaden dôkaz, že ste vozidlo prevzali, potom bude mať vlastník vozidla veľmi ťažké preukazovanie Vašej zodpovednosti.

Ak sa však priznáte, budete musieť uhradiť vzniknutú škodu. Neznamená to však, že by ste mali uhradiť hneď týchto 1500 eur. Škoda môže byť aj nižšia.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

Exekúcia dedičského podielu

Otázka používateľa: 

eva

Dobrý deň, 

manžel vlastní 11/12 domu, jeho ujo vlastnil zvyšnú 1/12, ktorá je zaťažená exekúciou. Situáciu sme sa snažili riešiť dražbou, na ktorú dal ujo súhlas s tým, že dražbu vyplatí manžel keďže má predkupné právo na dom. Bohužiaľ v procese- dražba sa má konať o 3 týždne ujo umrel. Ako ďalej postupovať? 

Dlhy prevyšujú jeho majetok. nemá nič iné okrem tejto jednej časti domu, kt. má sama o sebe malú hodnotu. Po sebe zanechal iba dvoch plnoletých synov, s kt. neudržiaval kontakt. 

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, 

ak ujo zomrel, potom sa v dražbe nemôže pokračovať. Jeho podiel sa bude prejednávať v dedičskom konaní. Dedičia ručia  za poručiteľove dlhy iba do výšky hodnoty dedičstva. 

Účastníci (synovia) sa môžu dohodnúť o tom, že predlžené dedičstvo sa prenechá veriteľom na úhradu dlhov. Táto dohoda podlieha schváleniu súdu, ktorý dohoduschváli, ak neodporuje zákonu; ak dohodu neschváli, pokračuje v konaní po právoplatnosti rozhodnutia.

Ak je dedičstvo predlžené a ak nedôjde k dohode podľa vyššie uvedeného odseku, môže súd uznesením nariadiť likvidáciu dedičstva. Rozhodne o tom aj bez návrhu. Rovnako súd postupuje, ak štát navrhol likvidáciu dedičstva preto, že veriteľ odmietol prijať na úhradu svojej pohľadávky vec z dedičstva. O nariadení likvidácie vydá súd uznesenie, v ktorom vyzve veriteľov, aby mu oznámili svoje pohľadávky v lehote, ktorú v uznesení určí, a upozorníich, že pohľadávky, ktoré nebudú pri likvidácii uspokojené, zaniknú. Toto uznesenie vyvesí na úradnej tabuli súdu.
 
Likvidáciu dedičstva súd vykoná speňažením všetkého poručiteľovho majetku. Súdny komisár je povinný postupovať s náležitou starostlivosťou tak,aby majetok speňažil za cenu, za ktorú sa rovnaký alebo porovnateľný majetok za obdobných podmienok obvykle predáva.
 
Pri speňažovaní majetku súdny komisár koná za účastníkov konania vo vlastnom mene. O každom speňažovaní majetku súdny komisár informuje účastníkov konania a prihliada na ich výhodnejšie návrhy na speňažovanie majetku.
 
O majetku poručiteľa, ktorý sa nepodarilo takto speňažiť, rozhodne súd, že pripadá štátu s účinnosťou ku dňu smrti poručiteľa.

Takže k podielu sa môžete dostať pri likvidácii dedičstva, pretože ako prvému bude ponúknutý podiel spoluvlastníkovi.


JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

Náhradný termín

Otázka používateľa: 

Mirka

Dobrý deň,

dieťa je v starostlivosti matky, otcovi súd určil kedy sa s malou dcérkou stretáva. Matka bola s malou na dovolenke, otec prišiel o víkend s malou a 5 dní počas týždňa (každý deň 2 hodiny). Má nárok na náhradný termín byť s malou dcérkou? 

Ďakujem a prajem pekný deň!

Dobrý deň, podľa zákona o rodine matka nie je povinná dať otcovi žiadny náhradný termín. Náhradný termín je iba na dobrej vôli rodiča, ktorému bolo dieťa zverené. Náhradný termín nie je ani vynútiteľný.

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

výklad súdneho rozhodnutia

Otázka používateľa: 

KatZuz

Dobrý deň,

chcela by som sa opýtať na výklad rozhodnutia súdu vo veci úpravy styku s mal. Súd rozhodol, že otec je oprávnený stretávať sa s mal. každý nepárny týždeň od piatku 15,00 hod do nedele do 17,00 hod nepretržite, každú stredu od 15,00 hod do 7,30 hod nepretržite, zároveň upravil aj veľkú noc a vianoce. Súčasťou rozhodnutia je aj úprava leta a to každý tretí celý júlový a každý tretí celý augustový týždeň od pondelka 9,00 hod do nedele do 17,00 hod nepretržite.

Dobrý deň, 

ak máte upravené osobitne styk počas leta, tak potom potom otec dieťaťa nemá právo byť s dieťaťom počas ostatných dní počas letných prázdnin. Dôležitá je formulácia rozhodnutia, t.j presné znenie petitu rozsudku, ak sa tam spomínajú "letné prázdniny" (t.j. najčastejšie používaná formulácia), tak je to tak, ako som Vám to napísal vyššie.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát

<a href="http://ficek.sk">Advokátska kancelária Bratislava</a>

Ficek & Ficeková

invalidný dôchodca.

Otázka používateľa: 

gretazoja

Dobrý deň. Mala by som otázku. Mám 70 rokov,som starobná dôchodkyňa,popritom podnikám a chcem zamestnať inv.dôchodkyňu,uznanu na 45% so sumou cca 105 e. Riadne si platím predpísané odvody. Mám nejaké výhody z tohto prac.vzťahu? Myslím čo sa týka jej odvodov... Vopred ďakujem. Greta. 

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát

Dobrý deň, v tomto prípade Vám odporúčam sa obrátiť priamo na Sociálnu poisťovňu. Na týchto číslach Vám presne poradia:

0906 171 989

02 3247 1989

 

Prístupova cesta

Otázka používateľa: 

pp

Dobrý deň prajem.

Chcel by som sa informovať o vhodnom výbere ďalšieho postupu v mojom prípade. 
Predchádzajúci starosta predal za smiešne peniaze súkromnej firme obecnú cestu, ktorá bola jedinou prístupovou cestou k pozemkom ich vlastníkov. Dotknuté sú min. štyri pozemky, z toho jeden je nevysporiadaný, kde je jedným z vlastníkov aj pozemkový fond SR. Tri pozemky sú zaznamenané v plánovanom rozvoji obce, vrátane môjho pozemku, ktorý hraničí s intravilánom obce. Terajší starosta o celej veci síce vie, ale vo veci vôbec nekoná. Čo môžem robiť a ako postupovať?

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

Dobrý deň,

pokial bola uvedená cesta jedinou prístupovou cestou, odporúčam Vám nasledovný postup, ak sa Vám nepodarí s touto firmou dohodnúť na tom, že môžete po tejte ceste mať prístupovú cestu aj naďalej. Prístupovú cestu ako vecné bremeno je možné vydržať (v 10 ročnej lehote). Toto právo môžete uplatniť súdnou cestou formou žaloby. V žalobe budete žiadať právo prechodu (formu prechodu si musíte zvoliť podľa toho, ako ste cestu využívali). Súd Vám zriadi vecné bremeno. Žalovaná strana bude vlastník pozemku, na ktorom bude zriadené vecné bremeno.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

advokátska kancelária Ficek & Ficeková

www.ficek.sk

Neopravnené vymáhanie nedoplatku

Otázka používateľa: 

Leannka

Dobry den, 

viem, ze nasledujuci tex vyzera dlhy ale v skutocnosti nie je a obsahuje objektivne opisane skutocnosti. 

 

Obvinenia zo strany Prenajimatela

Porušenie najomnej zmluvy

Neopravnene prevzatie kaucie

Nahrada za vykonanie drobnych oprav

Nezaplatenie vyuctovania

 

Jun 2014

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

Dobrý deň, rozumiem Vám, s nezodpovednými nájomníkmi je potrebné to riešiť čo najskôr, pretože neskôr sa to len zhoršuje. 

Ak máte všetko podložené listinnými dokladmi, potom nebude problém dlh vymôcť. Odporúčam Vám obrátiť sa na advokáta vo svojom okolí, ktorý Vám s vymožením dlhu pomôže.

Zamestnavatel mi nechce vyplatit nahradu mzdy za dovolenku po materskej

Otázka používateľa: 

Elza33

Dobry den, momentalne som na rodicovskej dovolenke a zamestnavatel mi do dnesneho dna neuhradil nahradu mzdy za dovolenku v mesiaci februar a nevratil mi preplatok dane.

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

Dobrý deň,

advokát Vám vie pomôcť mimosúdnou výzvou pred podaním žaloby na súd. Ak táto výzva zostane bezvýsledná, potom prichádza do úvahy ešte trestné oznámenie. 

Pokiaľ ide o súdne vymáhanie, ak sa s advokátom dohodnete, že si svoje trovy bude vymáhať od protistrany, potom Vás právne zastupovanie nemusí stáť vôbec nič. Je to o dohode s advokátom. 

Ak použijete všetky možnosti mimosúdneho vymáhania, potom nezostane nič iné, ako to riešiť súdnou cestou.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

www.ficek.sk

Vysporiadanie pozemkov

Otázka používateľa: 

Roxanna

Dobrý deň prajem,

mám byt a garáž ktoré chcem predať.Pod bytovým domom (postavený v roku 1950) je pozemok aj tam kde sú garáže je takisto  pozemok ktorý nepatrí bytovému domu. Správca sa pokušal kúpiť ten pozemok ale zistil, že je viac ako 100 dedičov všade po svete a nedá sa to.

Chcela by som vedieť či môžu dedičí  raz pytať zburať garáže ? Alebo im to právo na ten pozemok raz zanikne ? (neprejavili sa,niektorí zomreli....  ).Bojím sa totiž je to môže odradiť od kupy bytu.

 

Dˇakujem pekne.

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

Dobrý deň, pozemok vo vlastníctve niekoho iného pod bytovým domom je pomerne častý (najmä v Bratislave). 

Hrozba, ktorú uvádzate v otázke nie je možná. NIkto nebude búrať bytový dom alebo garáž. Ide o majetok a majetkové právo. Čím je vyšší počet dedičov, tým je menšia šanca, že to bude niekto niekedy chcieť riešiť.

Právo na ten pozemok im nezanikne a ani sa nepremlčí.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

www.ficek.sk

Vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva

Otázka používateľa: 

katarína

Dobrý deň, som rozvedená a potrebujeme sa s manželom majetkovo vysporiadať. Chcem sa opýtať aké mám možnosti, ak si nemôžem zobrať úver, nakoľko dva úvery splácam/aj keď po malých čiastkach 77,- ešte 4 roky/, ďalší úver by mi banka ani nedala, aj tento bol pri troch deťoch a mojom príjme /500,-/ problém. Bývalý manžel samozrejme na svojej polovici trvá. Môže predať dom bez môjho súhlasu ? Alebo je možnosť, aby svoju polovicu prepísal na deti? Ďakujem pekne za odpoveď.

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

Dobrý deň, manžel bez Vášho súhlasu dom nepredá. 

Na to, aby ste mohli previesť vlastníctvo na deti, potrebujete súhlas manžela. Na tom sa však môžete dohodnúť. Skúste to manželovi navrhnúť. Nemusí to však prijať.

Ak sa nebudete vedieť dohodnúť, manžel môže podať návrh na súd na vysporiadanie BSM. Súd môže rozhodnúť, že nehnuteľnosť a úvery zverí Vám a zaviaže Vás na zaplatenie sumy manželovi. Alebo môže to byť aj naopak. Na to, aby som Vám vedel povedať, ako by sa to riešilo, musel by som poznať detailnejšie Vašu situáciu.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

www.ficek.sk

 

pracovna zmluva

Otázka používateľa: 

pracovna zmluva

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ohľadom pracovnej zmluvy. Som v  prvom mesiaci tehotenstva za dva mesiace mi konci lehota prac. doby na dobu určitu. Môže mi ju zamestnávateľ na základe gravidity nepredlžiť a dat vypoved? alebo existuje tam nejaka pravna medzierka podľa ktorej môžem dostať výpoveď?

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

Dobrý deň, je málo pravdepodobné, že by Vám zamestnávateľ dal výpoveď. Pracovný pomer vo Vašom prípade bude ukončený uplynutím času, na ktorý bol pracovný pomer uzatvorený.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

www.ficek.sk

Požiar chatky

Otázka používateľa: 

Koľko mame zaplatiť, alebo ako ďalej postupovať.

Dobrý deň, minulý rok náš chlapec (13rokov) a  3chlapci sa zdržiavali  na opustenej chatke,kde dvaja z nich zapálili oheň v piecke, náš chlapec s ďalším kamarátom prišli neskôr na chatku, kde už bol aj von po zemi tlejuci oheň, ktorý sa snažili uhasiť. Uhasili a odišli domov. Ráno sa zistilo, že tlejuci zostatok sa rozhorel a zapálila sa aj chata vedľa. Škoda bola vyčíslená na niečo vyše 11 000 eur, a poisťovňa odoslala papier všetkým štyrom páchateľom (maloletym) o zaplatení škody. Na poisťovni nám povedali, že treba zaplatiť tu dlžnú sumu a že je jedno, kto koľko dá.

Odpovedá: 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

Dobrý deň, 

pokiaľ Váš syn nespôsobil škodu, nie ste ako jeho rodič zodpovedný za vzniknutú škodu. Poškodený je povinný preukázať, že škodu spôsobil. AK sa nikde nepovedal, že by spôsobil požiar, potom poisťovňa nemôže škodu žiadať od neho. Je na poisťovni, aby preukázala, že to bol aj on. Škodu preto neuznávajte a nehraďte.

 

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

Advokátska kancelária Ficek & Ficeková

www.ficek.sk

Stránky


Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.