Právna poradňa - Advokát Bános

Právna poradňa - Advokát Bános

Advokát JUDr. Róbert BÁNOS pôsobí v advokácii od roku 2008. Zaoberá sa najmä rodinným, občianskym a trestným právom. Jeho advokátska kancelária má pobočky v Bratislave, Galante, Žiline, Trenčíne, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch. Má veľmi veľmi silný vzťah k rodinnému právu, najmä k problematike žien pred rozvodom ako aj po ňom, resp. k riešeniu pomerov nezaopatrených detí (zverenie dieťaťa do výchovy jednému z rodičov, výživné, vymáhanie výživného, úprava styku rodičov k maloletým deťom), z tohto dôvodu začal v roku 2011 v rámci iniciatívy Advokáti Pro Bono poskytovať bezplatné právne služby občianskemu združeniu Mamám Slovenska. Advokát je autorom publikácie Zákon o rodine - Veľký komentár.

darovanie pozemku

Otázka používateľa: 

Zuzana

Dobrý deň prajem, chcela by som Vás poprosiť o radu. Ja aj brat sme zdedili pozemky, brat mi svoju časť chce darovať. Ak by išlo o samostatné pozemky zapísané pod samostatnými parcelnými číslami, dokázali by sme si s tým poradiť, no pod jedným parcelným číslom je zapísaných 15 spoluvlastníkov a dokonca jedným z tých spoluvlastníkov je aj Slovenská republika a Lesy SR a spoluvlastníkov osobne nepoznáme a sú z rôznych kútov SR.  Bude v poriadku ak mi brat darovacou zmluvou prevedie svoju časť spoluvlastníckeho podielu ak bude uvedený aj s poradovým číslom podľa katastra?

Odpovedá: 

advokát BÁNOS
Dobrý deň,

čo sa týka prevodu spoluvlastníckeho podielu, každý spoluvlastník môže nakladať so svojim spoluvlastníckym podielom podobne ako vlastník so svojou vecou. Toto právo spoluvlastníka je však obmedzené, a to predkupným právom. Ale ak spoluvlastník prevádza svoj podiel blízkej osobe t.j. príbuznému v priamom rade, súrodencom a manželovi; iným osobám v rodinnom alebo obdobnom pomere, ktoré sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu, vtedy sa predkupné právo neuplatní. Váš brat teda môže na Vás previesť svoj podiel bez súhlasu ostatných spoluvlastníkov. Geometrický plán si môžete dať vyhotoviť a odovzdať na katastri, avšak nie je povinnou prílohou návrhu na vklad pri darovacej zmluve, len pokiaľ by predmetom zmluvy boli napr. novovytvorené parcely, ak sa pozemok rozdeľuje, zľučuje a pod. Ak sa prevádza len spoluvlastnícky podiel Vášho brata na Vás, potom návrh na vklad podpisujete len Vy, ako účastníci zmluvy, ostatní spoluvlastníci ho nemusia podpísať. Čo sa týka vypracovania zmluvy, radi Vám poskytneme ďalšie informácie v našej kancelárii, ako aj v prípade potreby Vám pomôžeme s vypracovaním potrebných zmlúv.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Uprava styku s maloletym dietatom

Otázka používateľa: 

Uprava styku

Dobry vecer,

Odpovedá: 

advokát BÁNOS

Dobrý deň,

súd vždy pri rozhodovaní prihliada v prvom rade na najlepší záujem dieťaťa. V takomto prípade je nepochybné, že najlepším záujmom dieťaťa vzhľadom na jeho vek je to, aby dochádzalo k styku s otcom iba za prítomnosti matky. Vopred uvediem, že pri tak nízkom veku dieťaťa, ktoré je kojené, by bol styk každý druhý deň bez prítomnosti matky vylúčený. Rovnako je takto uvedený navrhovaný petit nevymožiteľný, to znamená že je nutné presne určiť dni, kedy bude otec môcť styk realizovať. Čo sa týka svokry, podľa zákona o rodine, ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. To, či je v záujme dieťaťa obmedziť/zakázať styk s Vašou svokrou následne na základe konkrétnych skutkových okolností posúdi súd.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

 

Rozdelenie majetku

Otázka používateľa: 

Katka7

Dobrý den ,potrebovala by som radu .S priatelom sme sa rozišli , boli spolu 14 rokov ,máme spolu 2 dcery .Pred 4 rokmi sme kupily dom na uver.Ja som sa odstahovala s detmi a jemu ostal všetok majetok dom aj auto .Podla neho na nič nemam narok lebo jemu ostal uver ,krorý som doteraz splacala ja . Možem v tomto pripade niečo urobitm,mam na niečo narok? 

Dakujem za odpoved!

Odpovedá: 

advokát BÁNOS

Dobrý deň,

vo Vašej odpovedi ste nekonkretizovali, či ste s priateľom nadobudli nehnuteľnosť (dom) do podielového spoluvlastníctva a ak áno, v akých podieloch. V dôsledku toho by ste totiž mali nárok na vyplatenie svojho podielu a ak by ste sa na vyplatení  dohodnúť nevedeli, môžete podať na súd návrh na zrušenie a vyporiadanie podielového spoluvlastníctva v zmysle §142 Občianskeho zákonníka. Avšak v prípade, že by dom bol len vo výlučnom vlastníctve priateľa, nebolo by možné aplikovať tieto ustanovenia –nárok na vyplatenie podielu Vám nevzniká, mali by ste nárok iba na vrátenie toho, čo ste do domu investovali Vy sama, pokiaľ by ste to vedeli náležite preukázať.  V prípade úveru ide o podobnú situáciu, ďalšie kroky by záviseli od toho, či ste boli z neho zaviazaní (teda dlžníci) obaja, alebo iba priateľ. 

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Porušenie zákona o ochrane osobnosti

Otázka používateľa: 

Emília

Dobrý deň, poprosila by som Vás o radu. Dcéra bez môjho vedomia dala nainštalovať do domu, ktorý spoločne obývame, monitorovacie zariadenie. Dom nie je v jej osobnom vlastníctve, trvalý pobyt má iba s mojím súhlasom, došlo tak k porušeniu môjho súkromia a ľudských práv, prosím ako mám postupovať? Ďakujem za odpoveď.

Odpovedá: 

advokát BÁNOS

Dobrý deň,

v zmysle ustanovenia §11 Občianskeho zákonníka má každá fyzická osoba právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. O porušenie tohto práva ide, ak k inštalovaniu monitorovacieho zariadenia do Vášho obydlia došlo bez Vášho vedomia a súhlasu pričom zároveň môže byť uvedené spôsobilé tieto práva narúšať-  nasledujúce ustanovenie hovorí práve o tom, že písomnosti osobnej povahy, podobizne, obrazové snímky a obrazové a zvukové záznamy týkajúce sa fyzickej osoby alebo jej prejavov osobnej povahy sa smú použiť alebo vyhotoviť len s jej privolením. Ak by k zásahom do Vašich práv dochádzalo, v súvislosti s týmto zásahom by ste mali právo sa domáhať, aby sa od neho upustilo, odstránili sa jeho následky a bolo Vám poskytnuté primerané zadosťučinenie, taktiež ak by Vám bola v súvislosti s ním spôsobená škoda, zodpovedala by Vaša dcéra za ňu podľa ustanovení Občianskeho zákonníka o zodpovednosti za škodu. Pokiaľ by Vaša dcéra napriek Vášmu upozorneniu na uvedené skutočnosti odmietla monitorovacie zariadenie odinštalovať, mohlo by ísť o naplnenie skutkovej podstaty trestného činu Ochrana súkromia v obydlí podľa §194a Trestného zákona. Odporúčam dcéru vyzvať, aby predmetné monitorovacie zariadenie odstránila, nakoľko Vám tým zasahuje do Vášho práva na súkromie.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Rozdelenie majetku

Otázka používateľa: 

Rozvod-delenie majetku-ako postupovať

Dobrý deň, po 10rokoch manželstva sa manžel chce rozviesť. Pred 4 rokmi sme si kúpili dom na ktorý sme brali hypotek.úver. Máme dve maloleté deti. Manžel chce dom predať, vyplatiť hypotéku a zvyšné peniaze rozdeliť.Ja s tým však nesúhlasím.Chcela by som, ak je to možné,prepísať dom na deti a úver dosplácať sama. Z môjho príjmu+výživného na deti ktoré by mi posielal by to bolo možné.Výživné určí súd alebo je to vec dohody? On však o tom nechce ani počuť.Tvrdí, že kým si kúpim náhradný byt mám bývať s deťmi u mojich rodičov.

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

po zániku a zrušení BSM si manželia vyporiadajú všetok spoločný majetok, ktorý nadobudli do právoplatnosti rozhodnutia o zrušení BSM. Vyporiadať spoločne nadobudnutý majetok je možné buď dohodu, súdnym rozhodnutím alebo zo zákona. V zmysle § 149 Občianskeho zákonníka ak zanikne bezpodielové spoluvlastníctvo, vykoná sa vyporiadanie podľa zásad uvedených v § 150, ktorý ustanovuje, že privyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý zmanželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti. Čo sa týka vyporiadania dlhov po rozvode manželstva, treba uviesť, že náš Občiansky zákonník nemá výslovné ustanovenie o tom, ako majú byť vyporiadanépohľadávky a dlhy manželov, ktoré  spojené s ich bezpodielovým spoluvlastníctvom a vznikli za trvania manželstva. Tieto pohľadávky a dlhy totiž podľa ustanovenia § 143 Občianskeho zákonníka nepatria do BSM, takže sa na ne nevzťahujú ustanovenia § 149 a 150 Občianskeho zákonníka. Ak tieto vzťahy nie  osobitne upravené, potom treba vychádzať z ustanovení Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú vzťahy svojim obsahom a účelom im najbližšie, primerane použiť ustanovenia § 149 a 150 Občianskeho zákonníka a vykonať vyporiadanie pohľadávok a dlhov manželov, pokiaľ vznikli za trvania ich BSM a v súvislosti s ich hospodárskym a spotrebným spoločenstvom. Vyporiadanie týchto spoločných práv a povinností sa však týka vzťahov medzi manželmi a nezasahuje do práv a povinností tretích osôb, ktoré nie  účastníkmi konania o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a ktorým zostávajú nedotknuté všetky ich práva a námietky. Musím Vám ešte pripomenúť, že napr. ani dohoda, ani súdne rozhodnutie o vysporiadaní úverunie  záväzné pre banku (veriteľa). Veriteľ s takýmto vysporiadaním úveru nemusí súhlasiť. Na to, aby napr. mohol byť jeden spoludlžník z úverového vzťahu vyviazaný, je potrebný súhlas banky. Súd môže rozhoduť o tom, komu pripadne povinnosť splácať úver po rozvode aj naďalej a zároveň zaviaže protistranu na úhradu sumy na vyrovnanie podielov. Veľakrát ale rozhodne tak (pokiaľ sa manželia nedohodnú inak), že úver pripadá každému z manželov rovnakým dielom. Čo sa týka určenia výživného na čas po rozvode, rozhodnutie súdu o výživnom je možné nahradiť dohodou rodičov, avšak aj takáto dohoda podlieha schváleniu súdu. Pokiaľ sa na výške výživného nedohodnete, v praxi súdy spravidla určujú výživné vo výške 17 - 23 % z príjmu povinného rodiča a to s ohľadom na vek dieťaťa a jeho odôvodnené potreby. 

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

 

Pomoc

Otázka používateľa: 

dia

Toľko by som sa chcela opýtať že koľko treba čakať keď sme 23.6. poslali doporučene do vlastných rúk na adresu firmy list aby mi vyplatili a uznali dlhy čo som im požičala? Teraz kvôli dovolenkam to môže trvať dlhšie? Trvajú na ústnej dohode a nechceli podpísať zatiaľ uznanie dlhu toľko mi hovorili že až vtedy môžem niečo riešiť keď mi prestanú splácať čo už vyše roka čakám a až teraz posledné 2mesiace mi splacali. Lenze ja to riešim ajtak lebo tento mesiac ešte neplatili nič. A chcem to overiť že naozaj ešte treba čakať či prevezmú zásielku?

Odpovedá: 

advokát Bános
Dobrý deň,
 
čo sa týka tohto inštitútu, treba uviesť, že uznanie dlhu charakterizuje zákon ako jednostranný právny úkon dlžníka adresovaný veriteľovi, ktorým dlžník písomne uzná, že zaplatí svoj dlh. Z formálnej stránky, uznanie dlhu musí mať písomnú formu nestačí ústna dohoda. Uznanie dlhu nezávisí od toho, či dlžník spláca alebo nespláca svoj dlh v praviselných splátkach, ale spôsobuje vznik právnej domnienky, že dlh v čase uznania trval. Dlžníka však nemôžete nútiť, aby uznal svoj dlh písomne. Čo sa týka pošty a prevzatia zásielky, ak dlžník neprevezme svoju zásielku, potom úložná doba zásielky na pošte je 18 dní, ak si zásielku neprevezme počas úložnej doby, zásielka vám bude vrátená. Pokiaľ neprevezme poštu, resp. Vašu výzvu, a neuhradí dlh v dohodnutom čase, v budúcnosti Vám táto výzva a neprevzatá zásielka môžu slúžiť ako dôkaz v súdnom konaní. 
 
JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Info

Otázka používateľa: 

dia

Dobrý, mám takú otázku že ked adresát neprevezme doporučenú zásielku od advokáta tak to je potom dôkaz na súd za úmyselne neprevzatie zásielky?

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

úmyselné či neúmyselné neprevzatie zásielky a jej vrátenie odosielateľovi sa nepovažuje za dôkaz v súdnom konaní. Neprevzatá zásielka sa považuje za doručenú, teda má sa za to, že sa s jej obsahom adresát oboznámil.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Dedenie z bytu

Otázka používateľa: 

Laura

Dobry vecer. Chcela by som sa opytat ci mam pravo poziadat o vyplatenie ciastky z dedicskeho konania ktory sa tyka druzstevneho bytu .maminka mi umrela a s bratom sme prevziali jej polovicu a ocinovi ostala ta svoja. Byt mali v spolocnom najme a ocino ho teraz predal. Narodil sa mu syn s inou zenou a tvrdi ze aj on ma narok na jeho cast lebo je to jeho syn. Takze neviem ci mam pravo s mojim bratom na vyplatenie ciastky z toho bytu a ci ten jeho syn ma pravo na ovinovu ciastku. Vopred dakujem za radu

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

pokiaľ ste nadobudli vlastnícke právo k bytu v dedičskom konaní spolu s Vašim otcom a bratom, stali ste sa podielovými spoluvlastníkmi. Z tohto dôvodu ste mali pri predaji bytu predkupné právo. Teda Váš otec mal najskôr ponúknuť na odkúpenie byt Vám a Vášmu bratovi (ak nešlo o predaj inej blízkej osobe). Pokiaľ tak neurobil, toto právo Vám zostalo zachované voči tomu, kto byt kúpil. Pokiaľ ste s predajom bytu súhlasili, kúpna cena Vám patrila podľa veľkosti Vašich spoluvlastníckych podielov, teda Vášmu otcovi v jednej polovici a vo zvyšku Vám a bratovi. Zákon stanovuje, že z právnych úkonov týkajúcich sa spoločnej veci sú oprávnení a povinní všetci spoluvlastníci spoločne a nerozdielne. Pokiaľ ste neuzatvorili písomnú dohodu o vzájomnom vyporiadaní nehnuteľnosti v tom znení, že sa vzdávate nároku na výplatu podielu z predaja, máte nárok na výplatu sumy z predaja vo výške podielu, ktorý ste vlastnila, a rovnako Váš brat. Otec má nárok na polovicu, pričom jeho syn by mal nárok len v rámci dedičstva po ňom, a to tiež nie na celú časť, keďže Vy s Vašim bratom ste rovnako jeho deťmi, delilo by sa medzi Vás troch prípadne ďalších dedičov.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

 

odmietnutie dedicstva pre malolete dieta

Otázka používateľa: 

Eruska

Dobry den,

Odpovedá: 

advokát Bános
Dobrý deň,

Občiansky zákonník umožňuje každému dedičovi odmietnuť dedičstvo za splnenia zákonných podmienok. Postup pri odmietnutí dedičstva je taký, že dedičstvo bude možné odmietnuť ústnym vyhlásením na súde alebo písomným vyhlásením zaslaným na súd do 30 dní odo dňa, keď ste dostali oznam o práve dedičstvo odmietnuť. Z dôležitých dôvodov môže súd túto lehotu predĺžiť. Vyhlásenie o odmietnutí dedičstva nie je možné potom odvolať. V prípade, ak odmietnete dedičstvo, do dedenia nastupujú Vaši právni nástupcovia. Odmietnutím sa teda uvoľňuje dedičské nástupníctvo pre ďalšie subjekty, a to buď pre náhradného dediča alebo pre zákonných dedičov. Čo sa týka odmietnutia dedičstva v mene maloletých detí, takéto odmietnutie podlieha schváleniu súdu. Tiež je možné v mene maloletého dieťaťa vzdať sa  dedičstva. Pokiaľ sa má maloleté dieťa vzdať svojho dedičstva, bude tiež potrebné schválenie úkonu za maloletého súdom. Treba počítať s tým, že súd nemusí schváliť úkon za maloleté dieťa. Ak odmietnete dedičstvo, v tomto prípade sa na Vás už ako na dediča neprihliada. Poplatková povinnosť sa bude vzťahovať na toho, kto nastúpi na miesto dediča. Odmenu notára a jeho hotové výdavky za dedičské konanie potom platí ten, kto nadobudne dedičstvo.
 
JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Zaradenie do evidencie

Otázka používateľa: 

inzinier

Matka poberá rodičovský príspevok do 30.06.2017. Od 01.07.2017 má RP odňatý, o čom má platné rozhodnutie. O. i. rodičia uzavreli rodičovskú dohodu, že od 01.07.2017 preberá dieťa do starostlivosti otec. Dieťa má 1,5 roka.

Odpovedá: 

advokát Bános
Dobrý deň,
 
v zmysle ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti platí, že občan, ktorý sa uchádza na základe osobného podania písomnej žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa osobného podania žiadosti, ak tento zákon neustanovuje inak. Žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie sa podáva na formulári, ktorého vzor určí ústredie.V zmysle ustanovenia § 34 ods. 3 písm. d) platí, že ak občan požiadal o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do siedmich kalendárnych dní odo dňa skončenia osobnej celodennej starostlivosti o dieťa, zaradí sa do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení osobnej celodennej starostlivosti o dieťa. 

V zmysle uvedeného preto pokiaľ matka dieťaťa podá žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie  do 7 kalendárnych dní, je zaradená do evidencie nasledujúci deň po skončení rodičovskej dovolenky, bez ohľadu na to, kedy v lehote 7 dní bola podaná žiadosť.
 

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Výživné

Otázka používateľa: 

Barbora40

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať......sme rozvedený,syn má 17 rokov a je zverený do striedavej starostlivosti s tým, že výživné nemá povinnosť platiť ani jeden z rodičov. Výdavky hradí ten, u koho práve dieťa je. Od rozvodu som platila náklady na internát - bývanie a stravu ja. Bývalý manžel do minuleho decembra dával 120 eur nie pravidelne ale dal. Od decembra 2016 nedal nič, až minulý týžden 300 eur. Medzitým som dala na súd návrh na určenie výživného. Pojednávanie bude tento štvrtok, 22.6.2017. Ja som sa znova vydala a som na rodičovskej dovolenke s 18 mesačným dieťaťom.

Odpovedá: 

advokát Bános
Dobrý deň,
 
čo sa týka vyživovacej povinnosti pri striedavej starostlivosti, potom § 62 Zákona o rodine ustanovuje, že pokiaľ je maloleté dieťa zverené do striedavej osobnej starostlivosti rodičov, súd pri určení výživného prihliadne na dĺžku striedavej osobnej starostlivosti každého rodiča alebo súd môže rozhodnúť aj tak, že počas trvania striedavej osobnej starostlivosti rodičov výživné neurčuje. Pokiaľ však príjem jedného z rodičov bol výrazne nižší, súd môže určiť výživné aj pri striedavej starostlivosti.  Rozhodnutie súdu o výživnom je možné nahradiť dohodou rodičov, avšak aj takáto dohoda podlieha schváleniu súdu. V exekučnom konaní, predmetom ktorého je pohľadávka oprávnenej osoby na výživnom, má súdny exekútor  možnosť vykonať exekúciu spôsobom príkazom na zadržanie vodičského preukazu. Toto však vzťahuje na exekučné konanie, keď výživné bolo určené súdnym rozhodnutím a povinný rodič neplatí riadne súdom určenú sumu. Ak otcovi Vášho syna zadržali vodičský preukaz kvôli užívaniu alkoholu, nesúvisí s tým, že teraz ste požiadali súd o určenie vyživovacej povinnosti, resp. že ste dali na súd návrh na schválenie Vašej rodičovskej dohody o výživnom. Pokiaľ ide o rodičovskú dohodu, táto musí byť samozrejme odsúhlasená oboma rodičmi. Bezplatné vzory si viete pozrieť i na našej stránke, konkrétne dohodu o úprave rodičovských práv a povinností na http://www.banos.sk/files/vzor_dohoda_rodicov_o_uprave_prav_a_povinnosti_rodicov_k_maloletemu_dietatu.pdf (nakoľko máte záujem len o úpravu výživného ostatné state odtiaľ odstránite).

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

prechodný pobyt

Otázka používateľa: 

Jana

Dobrý deň, vlastníme byt, ktorý sme prenajali mladým študentom /páru/ VŠ, ktorý tento rok končia školu a chceli by mať v našom byte prechodný pobyt. S manželom váhame, ako sa rozhodnúť /bývajú tam 5 rokov bez problémov/, či im máme vyhovieť, nakoľko netušíme, aké práva a povinnosti majú nájomcovia s prechodným pobytom, či by sme v budúcnosti neoľutovali naše rozhodnutie, napr. ak by slečna otehotnela, neviem, či by sme ich mohli z bytu vysťahovať...Ďakujem za Vašu odpoveď, popr. mi môžte doporučiť nejaké stránky kde si to naštudujeme.

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

ako prenajímatelia sa nemusíte obávať dať Vašim nájomcom súhlas s prihlásením na prechodný pobyt, nakoľko prechodný pobyt má výlučne evidenčný charakter, slúži predovšetkým orgánom verejnej správy na vedenie registra obyvateľov, a Vašim nájomcom nezakladá žiadne majetkové práva k bytu. Následne prechodný pobyt ako vlastníci nehnuteľnosti môžete zrušiť aj pred uplynutím dojednanej doby bezproblémov. Na druhej strane, čo sa týka zániku nájomného vzťahu, v zmysle Občianskeho zákonníka nájom bytu zanikne písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom alebo písomnou výpoveďou. Ak bol nájom bytu dohodnutý na určitý čas, zanikne tiež uplynutím tohto času. Pokiaľ bola daná písomná výpoveď, skončí sa nájom bytu uplynutím výpovednej lehoty, ktorá je najmenej 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď. Prenajímateľ môže nájomcovi písomne určiť dlhšiu výpovednú lehotu. Ako prenajímateľ môžete vypovedať nájomný vzťah z dôvodov uvedených v § 711 Občianskeho zákonníka. Pokiaľ by nájomníci užívali nehnuteľnosť aj po platnom skončení nájomného vzťahu, Vy, ako vlastníci nehnuteľnosti máte právo do 30 dní od uplynutia doby nájmu na súd podať návrh na vypratanie nehnuteľnosti. Čo sa týka náhradného bytu, zákon ustanovuje, že pokiaľ sa nájomný pomer skončil z dôvodov podľa § 711 ods. 1 písm. a), e) alebo písm. f) alebo z dôvodu podľa § 711 ods. 1 písm. b) nájomcovi, ktorý prestal vykonávať prácu, na ktorú je nájom služobného bytu viazaný, z dôvodu na strane zamestnávateľa alebo z dôvodu, za ktorý zamestnávateľ zodpovedá podľa osobitných predpisov, nájomca má právo na náhradný byt, ktorý je veľkosťou obytnej plochy, vybavením, umiestnením a výškou nájomného primeraný bytu, ktorý má vypratať, a to s prihliadnutím na jeho životné a pracovné potreby. 

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

 


Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.