Právna poradňa - Advokát Bános

Právna poradňa - Advokát Bános

Advokát JUDr. Róbert BÁNOS pôsobí v advokácii od roku 2008. Zaoberá sa najmä rodinným, občianskym a trestným právom. Jeho advokátska kancelária má pobočky v Bratislave, Galante, Žiline, Trenčíne, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch. Má veľmi veľmi silný vzťah k rodinnému právu, najmä k problematike žien pred rozvodom ako aj po ňom, resp. k riešeniu pomerov nezaopatrených detí (zverenie dieťaťa do výchovy jednému z rodičov, výživné, vymáhanie výživného, úprava styku rodičov k maloletým deťom), z tohto dôvodu začal v roku 2011 v rámci iniciatívy Advokáti Pro Bono poskytovať bezplatné právne služby občianskemu združeniu Mamám Slovenska. Advokát je autorom publikácie Zákon o rodine - Veľký komentár.

zastavenie exekúcie

Otázka používateľa: 

Lenka

Dobrý deň,

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

v prípade skončenia exekučného konania vymožením pohľadávky, jej príslušenstva a trov, nie je potrebné žiadať o zastavenie exekúcie. Vaše exekučné konanie prebiehalo ešte podľa starého Exekučného poriadku, ktorý v §60 ods. 2 hovorí, že exekútor je povinný zaslať účastníkom konania konečné vyúčtovanie, kde uvedie výšku vymoženej pohľadávky oprávneného, výšku vymožených trov oprávneného, výšku vymožených trov exekúcie exekútora v členení odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov, náhrada za stratu času a daň z pridanej hodnoty, ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty. Takéto konečné vyúčtovanie spolu s poverením na vykonanie exekúcie zasiela aj súdu. Poverenie je povinný vrátiť súdu bezodkladne po tom, čo dôjde k vymoženiu pohľadávky. Exekútor žiaľ nie je povinný vydať žiadne potvrdenie o skončení exekúcie. Z daného vyplýva, že Vaša exekúcia by už mala byť skončená a exekútorka by od Vás nemala žiadať žiadne ďalšie oznámenia. Odporúčam Vás informovať sa najmä u exekútorky o stave exekúcie a dôvode, prečo naďalej požaduje oznámenia o platení výživného. 

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede, Vrábľoch a v Poprade

Rozdelenie BSM

Otázka používateľa: 

Miska2

Dobrý deň, prosím Vás ako je to pri rozdelení BSM po rozvode pri zdedenom majetku, konkrétne finančných prostriedkoch, ak sú finančné prostriedky na termínovanom vklade (stavebnom sporení) a na tento účet sú pripisované úroky. Sú úročené dlhé obdobie, má sa  vyňať zo spoločného majetku len zdedená suma alebo suma s úrokmi. Ďakujem

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

v zmysle Občianskeho zákonníka je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou zákonom určených vecí, medzi ktoré patria aj veci získané dedičstvom. Táto výnimka sa však nevzťahuje na výnosy, úžitky a prírastky vecí, čiže ani na úroky, ktoré sú teda predmetom bezpodielového spoluvlastníctva bez ohľadu na to, či ide o veci patriace do bezpodielového spoluvlastníctva alebo do výlučného vlastníctva jedného z manželov. 

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Otazka - obchodne pravo

Otázka používateľa: 

Veronika_M

Dobry vecer prajem,

 

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

ako iste viete, v zmysle Obchodného zákonníka (ďalej len OBZ) štatutárny orgán spoločnosti, ktorý zistil alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mohol zistiť, že spoločnosť je v kríze, je povinný v súlade s požiadavkami potrebnej odbornej alebo náležitej starostlivosti urobiť všetko, čo by v obdobnej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení na jej prekonanie. Ak hovoríme o komanditnej spoločnosti v kríze, štatutárnym orgánom bude právnická osoba, a teda v zmysle ustanovení OBZ o spoločnosti v kríze sa jeho zodpovednosť v podstate nemení, až na vyššie uvedenú povinnosť konať s odbornou starostlivosťou. Na komanditnú spoločnosť sa nevzťahuje sankcia (fikcia dojednania zmluvnej pokuty vo výške 12 500,- €) pre prípad porušenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ako je to v prípade akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným alebo jednoduchej spoločnosti na akcie. Právnické osoby sa nezapisujú ani do registra diskvalifikácií, v ktorom sa evidujú údaje o fyzických osobách, o ktorých bolo rozhodnutím o vylúčení určené, že nesmú vykonávať funkciu člena štatutárneho/iného orgánu spoločnosti.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Ziadost o rozvod

Otázka používateľa: 

Pusik87

Dobry den pan advokat ja by som potrebovala poradit. Moj priatel je zenaty uz prebehlo 7pojednavani a ani raz ho nerozviedli a to z toho dovodu ze jeho este stale manzelka je nezvestna nikto nevie kde je a neprisla ani na jedno pojednavanie. Najvacsi problem je ze predtym ako sa zobrali prijal jej syna za svojho. Prosim poradte ako mame postupovat aby ho uz konecne uspesne rozviedli dakujem.

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

v prípade, že sa ani súdu nepodarilo zistiť pobyt druhého manžela, môže súd ustanoviť nezvestnej osobe opatrovníka, ktorý má zabezpečiť ochranu jej procesných práv a súdne konanie môže prebehnúť bez osobnej účasti manželky. Nepoznáme všetky okolnosti prípadu, ale v krajnom prípade prichádza do úvahy aj možnosť podania návrhu na začatie konania o vyhlásenie za mŕtveho. V zmysle Civilného mimosporového poriadku ak je vzhľadom na všetky okolnosti pravdepodobné, že fyzická osoba nežije, súd vydá verejnú vyhlášku, ktorou vyzve toho, kto má byť vyhlásený za mŕtveho, aby sa prihlásil do jedného roka. Súd vo verejnej vyhláške vyzve každého, kto má o fyzickej osobe správy, aby ich podal súdu alebo procesnému opatrovníkovi. Po márnom uplynutí lehoty môže byť fyzická osoba vyhlásená za mŕtvu a teda manželstvo zanikne dňom, keď rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho nadobudne právoplatnosť. Maloleté dieťa však v tomto prípade bude pravdepodobne zverené do osobnej starostlivosti otca - Vášho priateľa.
Ak sa adresa manželky zistila, resp. návrh na začatie konania jej bol doručený a napriek tomu na pojednávanie bez vážnych dôvodov nepríde, tiež má súd možnosť rozhodnúť bez jej prítomnosti, na základe obsahu spisu a Vami predložených dôkazov. Táto možnosť však prichádza do úvahy iba za predpokladu, že účastník konania - manželka bola na pojednávanie riadne predvolaná, čiže súdu by musela byť známa adresa jej pobytu.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Výživné

Otázka používateľa: 

Lubica

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať, či je možné žiadať výživné spätne od narodenia dieťaťa doteraz (5) rokov. Súdne rozhodnutie bolo určené v mesiaci august, no súd zamietol priznať výživné po dobu predchádzajúcu... s priateľom sme spolu žili v jednej domácnosti cca.18 mesiacov, dcérka bude mat o mesiac 5 rokov. Ostatné mesiace som žila s dcérkou sama v podnájme bez priateľa- ten neplatil výživné na dcérku, nakoľko staval dom v inom okrese.

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

v zmysle Zákona o rodine výživné pre maloleté dieťa možno priznať najdlhšie na dobu troch rokov spätne odo dňa začatia konania, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Výživné teda môže súd výnimočne priznať aj spätne, maximálne však na dobu 3 rokov, a musia tu byť dôvody, pre ktoré ste objektívne nemohli žiadať priznanie práva na výživné skôr. V prípade, že existenciu dôvodov, ktoré Vám v podaní návrhu bránili nepreukážete, súd môže priznať výživné len odo dňa začatia súdneho konania.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Striedava starostlivost

Otázka používateľa: 

Katka

dobry den Pan advokat! Som matka pred rozvodom v rozpakoch. Manzel poziadal o striedavu starostlivost, jedna sa o 14 mesacneho kojeneho chlapceka, sudkyna, ktoru mame , zvykne vychovovat takymto poziadavkam , ja vsak nesuhlasim . A chcela by som sa opytat, co by som Mala robit aby dieta mohlo ostat u mna, (k pripadu patria aj ine veci , raz ma napadol, za co som ho aj udala, ale svedkov nemame, pocas manzelstva robil nahravkY o nasich hadkach ktore vyprovokoval naschval potom ich poslal ako dokaz ,ze som mentalne labilna, co samozrejme nie je Pravda.

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

pri rozhodovaní súdu o úprave práv a povinností rodičov k maloletým deťom je prvoradým kritériom vždy najlepší záujem dieťaťa. Obidvaja rodičia majú síce právo aj povinnosť starať sa o svoje deti, avšak vzhľadom na útly vek dieťaťa, nariadenie striedavej osobnej starostlivosti by nebolo pravdepodobne najvhodnejším riešením. V prípade kojenca je evidentné, že otec nemá rovnaké predpoklady na zabezpečenie potrieb maloletého, navyše predpokladám, že ste na rodičovskej dovolenke s dieťaťom, máte teda dostatok priestoru a času na to, aby ste zabezpečovali kvalitnú opateru a výchovu pre svojho syna. Mali by ste teda poukázať na to, že najmä z uvedených dôvodov nariadenie striedavej starostlivosti nie je v súčasnosti  vhodné, ani nie je v najlepšom záujme dieťaťa. Čo sa týka tvrdení ohľadom Vašej mentálnej lability, ak je to potrebné, môžete zabezpečiť dôkazy, ktoré vyvracajú tieto tvrdenia, napr. odborné vyjadrenie psychológa/psychiatra, prípadne prichádza do úvahy aj znalecké dokazovanie.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Osobný bankrot

Otázka používateľa: 

Eva

Dobrý deň, p. advokát, 

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

v uvedenej situácií nie je dôležité, či príde skôr k tzv. osobnému bankrotu alebo k rozvodu - v oboch prípadoch totiž musí dôjsť k zrušeniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) a jeho následnému vyporiadaniu. Pri uvedenom by však bolo vhodné aj v prípade, ak sa najprv rozvediete, nepodávať návrh na vyporiadanie BSM súdom - bude lepšie, ak ho podá správca v rámci osobného bankrotu. Pri osobnom bankrote je možnosť oddlženia aj formou splátkového kalendára (ktorého povolenie však závisí od množstva faktorov, o. i. ochota splácať, dôvod nadobudnutia dlhov, ich výška k pomeru majetku, zamestnanie a pod.), vďaka čomu by nemuselo dôjsť k dražbe manželovej časti rodinného domu. Čo sa týka neskoršej kúpy časti domu Vaším bratom, teoreticky to možné je, ale závisí to aj od toho, či bude Vášmu manželovi povolené oddlženie formou splátkového kalendára alebo či je už na dome exekútorské záložné právo, resp. plomba. Je preto vhodné obrátiť sa na Centrum právnej pomoci, ktorým musí byť Váš manžel pri tzv. osobnom bankrote povinne zastúpený - nakoľko v žiadosti sa uvádza aj opis finančnej situácie, dôvody, pre ktoré sa osoba do tejto situácie dostala a pod., budú Vám vedieť poradiť presne podľa Vašich konkrétnych okolností.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Narok na majetok kupeny po uzavreti manzelstva z financnych zdrojov nadobudnutych pred uzavretim manzelstva

Otázka používateľa: 

Lukas

Dobry den p. Banos,
chcel by som Vas poprosit o radu. Dom som nadobudol kupenim na hypoteku pred uzavretim manzelstva cca 7 rokov. Hypoteku na dom stale splacam. Cize v osobnom vlastnictve pred uzaretim manzelstva som mal dom a auto. Chcem sa spytat v pripade, ze by som pocas manzelstva predal dom alebo auto, alebo oboje a peniaze investoval do nakupu bytov a ineho auta, tak v pripade rozvodu by mala manzelka narok na financnu nahradu za cast kupenych bytov alebo druheho auta?

Dakujem

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

v prípade ak je určitá vec, ktorú nadobudol pred uzatvorením manželstva vo výlučnom vlastníctve len jedného z manželov, a ten sa rozhodne ju predať a následne za takto získané peniaze kúpi inú vec, bude takáto nová vec patriť do jeho výlučného vlastníctva. Súdnou praxou sa vytvoril názor, že predajom veci patriacej do výlučného vlastníctva jedného z manželov a následnou kúpou inej veci z týchto finančných prostriedkov, dochádza len k tzv. transformácii majetku. Ak by však bola situácia taká, že na získanie novej veci sa použijú čo i len sčasti prostriedky z BSM, bude celá vec predmetom BSM (R42/1972). To znamená, že Vaša manželka nebude mať nárok na nové veci, a to v prípade, ak budú zakúpené výlučne z peňazí z predaja domu či auta patriacich do Vášho vylučneho vlastnictva.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Dvôchodok

Otázka používateľa: 

Karol

Ma zamestnavatel pravo prepustit zamestnanca 21 dni pred odchodom do starobneho dvochoku?

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

domnievam sa, že Zákonník práce a ani iný zákon neupravuje zákaz zamestnávateľa dať výpoveď svojmu zamestnancovi pred odchodom na starobný dôchodok. Tzv. ochranná doba, kedy zamestnávateľ nemôže dať výpoveď zamestnancovi je určená v §64 Zákonnika prace. Spomínaný paragraf upravuje zákaz výpovede nasledovne:

Zamestnávateľ nesmie dať zamestnancovi výpoveď v ochrannej dobe, a to

a) v dobe, keď je zamestnanec uznaný dočasne za práceneschopného pre chorobu alebo úraz, ak si túto neschopnosť úmyselne nevyvolal alebo nespôsobil pod vplyvom alkoholu, omamných látok alebo psychotropných látok, a v dobe od podania návrhu na ústavné ošetrovanie alebo od nástupu na kúpeľnú liečbu až do dňa ich skončenia,

b) pri povolaní na výkon mimoriadnej služby v období krízovej situácie odo dňa, keď bol zamestnanec povolaný na výkon mimoriadnej služby doručením povolávacieho rozkazu alebo keď bol na výkon mimoriadnej služby povolaný mobilizačnou výzvou alebo mobilizačným oznámením, alebo ak bol zamestnancovi výkon mimoriadnej služby nariadený, až do uplynutia dvoch týždňov po jeho prepustení z tejto služby; to platí rovnako v prípade výkonu alternatívnej služby podľa osobitného predpisu,

c) v dobe, keď je zamestnanec uvoľnený na výkon dobrovoľnej vojenskej prípravy, na pravidelné cvičenie alebo na plnenie úloh ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „ozbrojené sily“) podľa osobitného predpisu,

d) v dobe, keď je zamestnankyňa tehotná, keď je zamestnankyňa na materskej dovolenke, keď je zamestnankyňa a zamestnanec na rodičovskej dovolenke alebo keď sa osamelá zamestnankyňa alebo osamelý zamestnanec starajú o dieťa mladšie ako tri roky,

e) v dobe, keď je zamestnanec dlhodobo uvoľnený na výkon verejnej funkcie,

f) v dobe, keď je zamestnanec pracujúci v noci uznaný na základe lekárskeho posudku dočasne nespôsobilým na nočnú prácu.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.