Právna poradňa - Advokát Bános

Právna poradňa - Advokát Bános

Advokát JUDr. Róbert BÁNOS pôsobí v advokácii od roku 2008. Zaoberá sa najmä rodinným, občianskym a trestným právom. Jeho advokátska kancelária má pobočky v Bratislave, Galante, Žiline, Trenčíne, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch. Má veľmi veľmi silný vzťah k rodinnému právu, najmä k problematike žien pred rozvodom ako aj po ňom, resp. k riešeniu pomerov nezaopatrených detí (zverenie dieťaťa do výchovy jednému z rodičov, výživné, vymáhanie výživného, úprava styku rodičov k maloletým deťom), z tohto dôvodu začal v roku 2011 v rámci iniciatívy Advokáti Pro Bono poskytovať bezplatné právne služby občianskemu združeniu Mamám Slovenska. Advokát je autorom publikácie Zákon o rodine - Veľký komentár.

Neplatenie výživného

Otázka používateľa: 

Majka

Dobrý deň,ja by som sa chcela informovať ako sa dá vymôcť omeškané výživné zo zahraničia. Mám 2 deti. Exmanžel žije a pracuje v Škótsku už niekoľko rokov a výživné platí podľa nálady a podľa toho ako sa mu to hodí. Niekoľko rokov po rozvode mi neplatil vôbec nič. Po čase som to začala od neho vymáhať ale tým,že odišiel do zahraničia tak exekúcia bola zo strany exekútora zastavená. Je možné aj iným spôsobom vymôcť peniaze?

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

vzhľadom na skutočnosť, že povinný rodič, teda otec dieťaťa žije v zahraničí, Vám odporúčam kontaktovať Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže v Bratislave, ktoré sa zaoberá vymáhaním výživného v prípadoch, keď žije osoba, ktorá má platiť výživné na dieťa v zahraničí a oprávnená na území Slovenskej republiky a naopak. Centrum, ako orgán štátnej správy poskytuje bezplatnú právnu pomoc a poradenstvo v oblasti vymáhania výživného, neoprávneného premiestnenia alebo zadržania dieťaťa, úpravy práva styku rodiča s dieťaťom, medzištátnych osvojení a pri spolupráci vo veciach rodičovských práv a povinností. Pokiaľ by dcéra sa nevrátila zo zahraničia, otec Vašej dcéry by mal podať návrh na zmenu rozhodnutia o zverení do starostlivosti, kde bude žiadať zveriť dieťa do starostlivosti a následne bude žiadať aj výživné na dcéru. Pokiaľ otec dieťaťa teraz neplatí výživné, porušuje tým rozhodnutie súdu. Tiež treba uviesť, že súd každý jeden prípad posudzuje samostatne, a každý rodič je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť aspoň minimálnom rozsahu bez ohľadu na svoje majetkové pomery. Súd pri rozhodovaní o zvýšení výživného sa musí zaoberať všetkými skutočnosťami, ale k zmene výšky výživného sa rozhodne len ak sa pomery účastníkov zmenia významne. Návrh na zvýšenie výživného nebolo rozumné podať dovtedy, kým sa Vaša dcéra nevrátila zo Škótska, a pokiaľ sa pomery na Vašej strane ako aj na strane detí nezmenili významne. Čo sa týka neplatenia výživného, ako trestného činu, pre spáchanie trestného činu zanedbania povinnej výživy je potrebné, aby boli naplnené znaky skutkovej podstaty tohto trestného činu podľa § 207 Trestného zákona, t.j., trestný čin zanedbania povinnej výživy spácha ten, kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného. V tejto súvislosti Vás upozorňujem, že uplynutie uvedených troch mesiacov nemusí na seba časovo nadväzovať, dôležité je, aby bola splnená podmienka uplynutia troch mesiacov v období dvoch rokov. Pokiaľ dcéra žila s otcom v Škótsku, teda nežila s Vami v jednej domácnosti, potom zo zákona by ste tiež, ako rodič dieťaťa, mali povinnosť prispievať na jej výživu aspoň v minimálnom rozsahu. 

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

nezrušiteľné osvojenie

Otázka používateľa: 

mima

Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o informácie: Som rozvedená, z manželstva mám dcéru, neskôr sa mi narodil syn, jeho bio otec nie je môj ex. Bio otec je zapísaný v rodnom liste maloletého. Je to recidivista, chodí z basy do basy, neprispieva na výživné, ktoré mu bolo stanovené súdom, nestretáva sa sním. Môj priateľ mi ho pomáha vychovávať od jeho 8 mesiacov (teraz má 3,5roka), a chcel by si ho osvojiť. Moja otázka znie: musíme uzavrieť manželstvo aby mohol byť osvojený? Jeho bio povedal, že ak mu zaplatím, tak bude súhlasiť s osvojením.

Odpovedá: 

advokát Bános
Dobrý deň,
 
čo sa týka osvojenia dieťaťa tak na osvojenie je potrebný súhlas rodičov osvojovaného maloletého dieťaťa, ak Zákon o rodine neustanovuje inak. Súhlas nie je potrebný, ak druhý manžel stratil spôsobilosť na právne úkony alebo ak je zadováženie súhlasu spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou. Ako spoločné dieťa môžu maloletého osvojiť len manželia. Na osvojenie dieťaťa je potrebné podať si žiadosť na príslušný orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Osvojiteľ musí ešte okrem toho spĺňať ďalšie podmienky a to: ide o fyzickú osobu, ktorá: 1. má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, 2. osobné predpoklady, a. najmä zdravotné, b. osobnostné a morálne, 3. je zapísaná do zoznamu žiadateľov o osvojenie 4. spôsobom svojho života a života osôb, ktoré s ňou žijú v domácnosti, zaručuje, že osvojenie bude v záujme maloletého dieťaťa. Popritom musí byť ešte splnená podmienka, že pred rozhodnutím súdu o osvojení musí byť maloleté dieťa najmenej po dobu deviatich mesiacov v starostlivosti budúceho osvojiteľa. O splnení podmienok osvojiteľnosti maloletého dieťaťa súd na návrh orgánu sociálnoprávnej ochrany alebo aj bez návrhu. V rozhodnutí o zverení maloletého dieťaťa do starostlivosti budúcich osvojiteľov súd vymedzí rozsah ich práv a povinností k maloletému dieťaťu. Osvojením zanikajú vzájomné práva a povinnosti medzi osvojencom a pôvodnou rodinou, ako aj medzi osvojencom a poručníkom alebo opatrovníkom, ktorý mu bol ustanovený súdom. Vzhľadom na to, po osvojení zaniká vyživovacia povinnosť otca dieťaťa a vnikne vyživovacia povinnosť osvojiteľa, teda súčasneho partnera. Čo sa týka dlžného výživného, po osvojení dieťaťa súčasný otec Vášho syna bude naďalej povinný uhradiť Vám len dlžné výživné, na platenie ktorého bol rozhodnutím súdu zaviazaný, avšak na bežné výživné vzhľadom na osvojenie nebude povinný ďalej prispievať, keďže medzi ním a jeho synom po osvojení zanikne vzťah rodiča a dieťaťa.  
 
JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Dedičské konanie

Otázka používateľa: 

kvetinkaA

Dobrý deň pán advokát,

prosím o radu, ako postupovať v nasledujúcej veci.

Odpovedá: 

advokát BÁNOS

Dobrý deň,

predpokladám, že Vaša otázka smeruje na situáciu, aký bude ďalší postup v prípade ak sa dedičia nedohodnú na vyporiadaní dedičstva. V prípade ak nedôjde k dohode dedičov, dediť sa bude podľa dedičských podielov podľa zákona. V prípade ak sa z nejakého dôvodu nebudete môcť zúčastniť dedičského konania, môžete sa dať zastúpiť inou osobou na základe plnomocenstva. 

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Právo na informáciu

Otázka používateľa: 

Mám právo vedieť kto je nová priateľka EX

Dobrý deň.

Odpovedá: 

advokát BÁNOS
Dobrý deň, 
 
ako matka maloletého dieťaťa samozrejme máte právo vedieť ako a s kým trávi čas Vaše dieťa počas toho, kedy sa stýka so svojim otcom, najmä keď máte pocit, že starostlivosť otca o dieťa je nedostačujúca o čom svedčia časté ochorenia. V prípade ak Vaše pochybnosti pretrvajú, pokojne sa s podnetom obráťte na sociálnu kuratelu na miestne príslušnom Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, prípadne môžete na súd podať návrh na zmenu úpravy rodičovských práv a povinnosti. 
 

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Neplatenie výživného

Otázka používateľa: 

Lenulinka

dobrý večer, j by som sa vás chcela spýtať ako treba postupovať ak bývalý  manžel neplatí výživné na syna, ktorý ma osem rokov. podľa súdu má platiť 120 eur vždy k 15. dňu v mesiaci. kam sa treba obrátiť keď to neplatí, na políciu, na súd.alebo ak treba postupovať. ďakujem veľmi pekne za odpoveď.

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

ak povinný rodič, teda otec Vášho syna, neplatí výživné v zmysle právoplatného a vykonateľného rozhodnutia, Vy, ako oprávnený rodič máte možnosť obrátiť sa na ktoréhokoľvek exekútora s podaním návrhu na vykonanie exekúcie. Predpokladom na úspešné vymoženie výživného je právoplatný a vykonateľný rozsudok súdu. Na podanie návrhu na vymáhanie výživného prostredníctvom exekútora stačí, ak povinný rodič nezaplatí jednu mesačnú sumu výživného v súdom stanovenej výške a lehote. Keby vymáhanie výživného prostredníctvom exekúcie nemalo svoj účinok, existuje možnosť podať žiadosť o náhradné výživné, pokiaľ sú splnené podmienky podľa §2 zákona č. 201/2008 Z.z. o náhradnom výživnomĎalšou z možností, ako môže oprávnená osoba postupovať, ak si povinný rodič neplní svoju vyživovaciu povinnosť na dieťa, je podanie trestného oznámenia pre podozrenie zo spáchania trestného činu zanedbania povinnej výživy podľa § 207 Trestného zákona. Pre spáchanie trestného činu zanedbania povinnej výživy je potrebné, aby boli naplnené znaky skutkovej podstaty tohto trestného činu podľa § 207 Trestného zákona, t.j., trestný čin zanedbania povinnej výživy spácha ten, kto najmenej tri mesiace v období dvoch rokov neplní, čo aj z nedbanlivosti, zákonnú povinnosť vyživovať alebo zaopatrovať iného. V tejto súvislosti Vás upozorňujem, že uplynutie uvedených troch mesiacov nemusí na seba časovo nadväzovať, dôležité je, aby bola splnená podmienka uplynutia troch mesiacov v období dvoch rokov. Prostredníctvom tohto spôsobu však nedochádza k priamemu vymáhaniu dlžného výživného, ako je to pri exekúcii, je skôr prostriedkom ako donútiť povinného rodiča, dobrovoľne si splniť svoju vyživovaciu povinnosť, nakoľko, ak sa povinný rodič uzná vinným, hrozí mu sankcia vo forme odňatia slobody.

 

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Rozvod

Otázka používateľa: 

Rita

Dobrý deň pán Bános,

chcela by som sa opýtať aký je postup súdu v nasledovnej veci:

Odpovedá: 

advokát Bános
Dobrý deň,

pokiaľ z Vášho manželstva pochádzajú aj maloleté deti, pre ktoré rozvod nemusí byť vhodný, alebo Váš manžel vo svojom vyjadrení priamo uviedol, že sa nechce rozvádzať,predmetné bolo dôvodom, prečo súd nariadil manželskú poradňu. V rozvodovom konaní sa bude pokračovať až po neúspešnom pokuse o obnovu manželstva. Následne teda, ak súd vidí, že ste sa nezúčastnili ani manželskej poradne a vzťahy medzi Vami sú naozaj vážne narušené a trvalo rozvrátené, nariadi v danej veci pojednávanie a manželstvo rozvedie. Odporúčam Vám zavolať na súd do infocentra, nadiktovať spisovú značku a informovať sa, aké boli posledné kroky súde v tejto veci, prípadne si vyžiadajte, aby Vás prepojili na asistentku sudcu, ktorá Vám može poskytnut bližšie informácie. Taktiež môžete podať na súd návrh na vytýčenie pojednávania rozvodu nakoľko v manželstve už dlhšie nechcete zotrvať.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

exekucia

Otázka používateľa: 

podanie ziadosti o odklad alebo zastavenie exekucie

vazeny pan advokat v roku 2013 som si vzala pozicku od spol.

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

návrhu na odklad exekúcie by súd vyhovel pokiaľ by ste sa bez svojej viny prechodne ocitla v takom postavení, že by neodkladná exekúcia mohla mať pre Vás a pre členov Vašej rodiny zvlášť nepriaznivé následky a oprávnený, napr. nebankovka, by nebol odkladom exekúcie vážne poškodený. Exekúciu súd zastaví napr. pokiaľ by majetok povinného nepostačoval ani na úhradu trov exekúcie, avšak exekútor je povinný vec predložiť súdu bezodkladne po tom, ako nadobudne pochybnosti alebo zistí, že sú dôvody na zastavenie alebo čiastočné zastavenie exekúcie. Vo Vašej situácií by bolo zrejme najvhodnejšie podať návrh na vyhlásenie osobného bankrotu. Úvodný poplatok 500 Eur Vám môže poskytnúť ako pôžičku Centrum právnej pomoci, ktoré Vás celým bankrotom bude sprevádzať a poskytovať Vám poradenstvo. Oddlženie formou osobného bankrotu možno vykonať formou konkurzu, teda speňažením celého dlžníkovho majetku, alebo splátkovým kalendárom, v rámci ktorého by ste po určité obdobie splácali správcom určenú sumu v závislosti od Vašich príjmov a nesplatených pohľadávok. Na majetok, ktorý Vám nepatrí, resp. majetok Vášho priateľa nemôže siahnuť exekútor, ani nemôže byť speňažený v rámci konkurzu za účelom uspokojenia Vašich nesplatených pohľadávok. Odporúčam Vám preto obrátiť sa na Centrum právnej pomoci, ktoré Vašu situáciu bližšie preskúma a poradí Vám ďalšie kroky.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Nevyplatena mzda a firma v exekúcii

Otázka používateľa: 

Ako postupovať

Dobrý deň. Chcem sa opýtať ako postupoval v prípade že mi zamestnávateľ nevyplatí mzdu včas, firma má zablokované účty z dôvodu exekúcie, sídlo má inde a ani mi to nedali vedieť. Nasla som to nehodou na stránke orsr.sk, som v súčasnej dobe na PN. Nové sídlo je len virtuálne a firma sa v priebehu mesiaca odstahuje do zahraničia pokiaľ viem. Predzalobnu výzvu nemá zmysel posielat lebo poštu nikto nepreberá v novom sídle. Ak by som teraz ukončila PN, nemám sa vlastne ani kde vrátiť do práce. Ak dám žiadosť o ukončenie pracovného pomeru dohodou nikto to neprevezme.

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

vo Vašom prípade treba najprv vyzvať Vášho zamestnávateľa na vyplatenie mzdy doporučeným listom, tzv. predžalobnou výzvou, v ktorom mu vyčíslite Vaše nároky a určíte termín na zaplatenie a upozorníte ho, že ak Vaše nároky ani v tejto lehote neuspokojí, podáte proti nemu žalobu na súd alebo návrh na vydanie platobného rozkazu (bezohladu na to, či niekto poštu preberá, na súde však následne budete mocť preukazať, že ste mali v snahe vyriešiť vec mimosudne). Výzvu adresujte na sídlo uvedené v obchodnom registri. Pokiaľ zamestnávateľ dobrovoľne nesplní svoj záväzok ani po doručenej predžalobnej výzve, alebo neprevezme Vašu písomnú výzvu, môžete podať na súd návrh na vydanie platobného rozkazu. Pri podaní súdnej žaloby treba uviesť mzdu, ktorá by Vám patrila na základe pracovnej zmluvy, a ktorú ani následne Vám nevyplatil Váš zamestnávateľ. Okrem toho sa môžete obrátiť na príslušný inšpektorát práce so sťažnosťou. Ak inšpektorát zistí porušenie zákona, môže Vášmu zamestnávateľovi uložiť povinnosť zjednať nápravu a dať mu prípadne pokutu. Takéto rozhodnutie inšpektorátu ale nie je vymáhateľné z Vašej strany. Nevyplatenie mzdy a odstupného môže byť posudzované aj ako trestný čin, za predpokladu, že je naplnená skutková podstata trestného činu. Ďalej Vám odporúčam obrátiť sa na advokáta vo Vašom okolí, ktorý po preštudovaní všetkých podkladov Vám môže poskytnúť ďalšie informácie a tiež Vám môže pomôcť s vypracovaním potrebných dokumentov.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Ako mozem vyriesit dlh este pred pojednavanim

Otázka používateľa: 

Lara K.

Dobry den, mam dlh v zdravotnej poistovni , a preto si vzdy lieky hradim na plnu uhradu. Jeden majitel lekarne ma zazaloval ze mam u neho udajny dlh 4e. hoci o tom dlhu ze by som sposobia si nie som vedoma lebo vzdy zaplatim plnu sumu lieku nemam bohuzial dokazy (blocky) a preto som sa zacala snazit vyriesit to este pred pojednavanim aby si protistrana nemohla ziadat o nahradu trov konania (zistila som o tom cloveku ze sa uz velmi vela krat sudil a vzdy vyhral a zalovani mu vzdy museli zaplatit obrovske trovy konania dava si preplatit cestu vozidlom z opacnej strany republiky).

Odpovedá: 

advokát Bános
Dobrý deň, 
 
vychádzajúc z Vašich informácii bez vedomosti o prípadnej žalobe,Vám môžem poradiť bezodkladnú úhradu Vášho dlhu alebo podanie odporu v prípade ak so žalobným návrhom protistrany nesúhlasíte, avšak tento musí byť riadne odôvodnený inak naň súd nebude prihliadať. V podanom odpore môžete samozrejme rozporovať aj nároky na trovy konania. Svoj prípad opisujete pomerne zmätočne, nakoľko na úhradu sumy sa zvyčajne postupuje žalobou na úhradu sumy, na základe ktorej je vydaný platobný rozkaz, ktorý máte možnosť v lehote 15 dní napadnúť na súde, alebo dlžnú sumu uhradiť, inak platobný rozkaz nadobudne právoplatnosť a stane sa exekučným titulom. Taktiež pokiaľ ide o otázku trov konania, súdny poplatok sa počíta ako 6% z istiny, najmenej však 16,50 €, trovy právneho zastúpenia sa v občianskom konaní taktiež počítajú z výšky istiny v zmysle vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.
 
JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

poplatok za rozvod

Otázka používateľa: 

sesa

Dobry den..moja otazka na vas je,ze podavam navrh na rozvod.som sama s dvoma detmi a este na materskej.chcela by som vediet,kedze som vo financnej tiesni,bo poberam,len matersku,otec deti neplati,ci aj vtedy sa plati poplatok za rozvod?vopred dakujem.

Odpovedá: 

advokát Bános
Dobrý deň, .
 
podľa § 254 Civilného sporového poriadku platí, že súd na návrh prizná oslobodenie od súdneho poplatku, ak to odôvodňujú pomery strany. Priznané oslobodenie od súdneho poplatku súd kedykoľvek počas konania odníme, a to i so spätnou účinnosťou, ak sa do právoplatného skončenia konania preukáže, že pomery strany neodôvodňujú alebo neodôvodňovali oslobodenie od súdneho poplatku.Účastník musí návrh doložiť dokladmi preukazujúcimi svoje pomery, a to buď vyplneným tlačivom, ktorého vzor uverejní ministerstvo spravodlivosti na svojom webovom sídle, alebo rozhodnutím o hmotnej núdzi. Súdny poplatok v plnej výške je v prípade rozvodu manželstva 66,-€. 
 
JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Zverenie starostlivosti o dieťa

Otázka používateľa: 

Lulu

Dobrý deň,  chcela by som sa informovať, ako postupovať pri zverení dieťaťa do opatery otca. 

Brat by chcel požiadať o zverenie opatery dcéry, nakoľko žijú síce v spoločnej domácnosti s priateľkou( nie sú manželia), ale o dieťa sa stará stále on alebo naša mama. Jeho priateľka ho podvádza. Byt v ktorom žijú je bratov aj auto, je zamestnaný. Jeho priateľka má ešte jednú dcéru, staršiu o ktorú sa tiež nestará, má ju v opatere jej mama a stará sa o ňu tiež jej vývalý manžel. 

Ďakujem za odpoveď

 

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

ako prvé odporúčam Vášmu bratovi dohodnúť sa s priateľkou, komu bude zverené dieťa do osobnej starostlivosti, dohodnúť sa na výške výživného, prípadne na styku s maloletým. V zmysle Zákona o rodine rozhodnutie súdu o úprave výkonu rodičovských práv a povinností možno nahradiť dohodou rodičov. Dohoda rodičov však musí byť schválená súdom, inak je nevykonateľná. Ďalej v zmysle § 36 Zákona o rodine rodičia maloletého dieťaťa, ktorí spolu nežijú, môžu sa kedykoľvek dohodnúť o úprave výkonu ich rodičovských práv a povinností. Ak sa nedohodnú, súd môže aj bez návrhu upraviť výkon ich rodičovských práv a povinností, najmä určí, ktorému z rodičov zverí maloleté dieťa do osobnej starostlivosti. Ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa a ak to vyžadujú pomery v rodine, súd môže upraviť styk dieťaťa aj s blízkymi osobami. Pokiaľ Váš brat a jeho priateľka sa nedohodnú o zverení dieťaťa do osobnej starostlivosti Vášho brata a ani na výživnom, potom Váš brat bude mať možnosť obrátiť sa na miestne príslušný okresný súd (v ktorého obvode má maloleté dieťa v čase začatia konania bydlisko určené dohodou rodičov alebo iným zákonným spôsobom) s návrhom na úpravu výkonu rodičovských práv a povinností. Z návrhu Vášho brata musí byť zrejmé, že sa domáha úpravy výkonu rodičovských práv a povinností k maloletému dieťaťu, v akom rozsahu, z akých dôvodov a tiež v návrhu môže uviesť aj výšku výživného, ktoré navrhuje. V konaní na súde by mal preukázať, že zverenie dieťaťa do jeho starostlivosti bude v záujme dieťaťa.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Spolocne dieta a dlh

Otázka používateľa: 

Ake su prava otca

DObrý večer,chcem sa spýtať,moj brat mal priateľku maju spolu syna,ktoreho ma velmi rad a spolu zobrali uver,uver je na nej a on je rucitel.Vacsia cast sla na bratove vydavky,ktore su aj zdokladovane.(Dlhy,nebankovky...)dohodli sa ze jej bude splacat ten dlh,no mal problemy s alkoholom,nechcel sa liecit a nedaval jej peniaze.Nechcel si priznat,ze je chorý,narobil si zbytocne problemy,pokusal si par krat ublížiť,Az to skoncilo tak,ze sa ocitol na psychiatrii,vela k tomuto jeho zdravotnemu stavu prispelo priatelkyno spravanie.Nezili v spolocnej domacnosti a maleho videl viacmenej cez vikendy.

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

čo sa týka zabezpečenia záväzku prostredníctvom ručenia, treba uviesť, že v zmysle Občianskeho zákonníka ručiteľ (Váš brat) je povinný dlh splniť, ak ho nesplnil dlžník (bývalá priateľka Vášho brata), hoci bol na to veriteľom písomne vyzvaný. Pokiaľ je viac ručiteľov, každý z nich ručí za záväzok vo výške uvedenej vo vyhlásení ručiteľa. Ďalej platí, že ručiteľ ktorý dlh splnil, je oprávnený požadovať od dlžníka náhradu za plnenie poskytnuté veriteľovi, teda následne má možnosť v rámci regresného nároku požadovať od dlžníka veriteľovi poskytnuté plnenia. Ak dlžník dobrovoľne plnenie nevráti, ručiteľ má možnosť obrátiť sa na súd s návrhom na vydanie platobného rozkazu. Bývalá priateľka nemôže len tak svojvoľne obmedziť styk dieťaťa s otcom. Len súd môže takto rozhodnúť, pokiaľ je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd vtedy obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo zakáže styk maloletého dieťaťa s rodičom, ak nie je možné zabezpečiť záujem maloletého dieťaťa obmedzením styku maloletého dieťaťa s rodičom. Pokiaľ matka dieťaťa bude svojvoľne brániť v styku otca s dieťaťom, potom Váš brat má možnosť obrátiť sa na súd s návrhom, aby súd upravil rodičovské práva a povinnosti a rozhodol o styku a osobnej starostlivosti. Predtým však odporúčam obrátiť sa na advokáta, ktorý môže bratovi poskytnúť bližšie informácie, nakoľko každý jeden prípad je individuálny.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.