Právna poradňa - Advokát Bános

Právna poradňa - Advokát Bános

Advokát JUDr. Róbert BÁNOS pôsobí v advokácii od roku 2008. Zaoberá sa najmä rodinným, občianskym a trestným právom. Jeho advokátska kancelária má pobočky v Bratislave, Galante, Žiline, Trenčíne, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch. Má veľmi veľmi silný vzťah k rodinnému právu, najmä k problematike žien pred rozvodom ako aj po ňom, resp. k riešeniu pomerov nezaopatrených detí (zverenie dieťaťa do výchovy jednému z rodičov, výživné, vymáhanie výživného, úprava styku rodičov k maloletým deťom), z tohto dôvodu začal v roku 2011 v rámci iniciatívy Advokáti Pro Bono poskytovať bezplatné právne služby občianskemu združeniu Mamám Slovenska. Advokát je autorom publikácie Zákon o rodine - Veľký komentár.

Zvysenie vyzivneho

Otázka používateľa: 

Mozem mat z toho problem ?

Dobry den.

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

záväznosť rozsudku nastáva až jeho právoplatnosťou, teda momentom, kedy proti rozsudku už nemožno podať odvolanie. Preto by bolo určite vhodné počkať, kým uplynie lehota na podanie odvolania. Na druhej strane však v zmysle Civilného mimosporového poriadku platí, že rozsudky o výživnom sú vykonateľné doručením. Dávam Vám tiež do pozornosti, že ak nemožno doručiť písomnosť fyzickej osobe na adresu evidovanú v registri obyvateľov, písomnosť sa považuje dňom vrátenia nedoručenej zásielky súdu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Vzhľadom na uvedené by ste nemuseli čakať ani na uplynutie lehoty na podanie odvolania, ktorá plynie od doručenia, stačí, že sa zásielka vráti súdu, alebo ju adresát prevezme, pretože následne je rozsudok vykonateľný. Vykonateľnosť sa automaticky neodkladá ani podaním odvolania, preto po doručení rozsudku je protistrana povinná platiť výživné v stanovenej výške, v opačnom prípade sa môžete obrátiť na exekučný súd a žiadať nútený výkon rozhodnutia. V súčasnosti je Váš bývalý manžel stále viazaný predchádzajúcim rozhodnutím súdu, pred doručením nového rozsudku totiž nemusí platiť sumu zvýšeného výživného. V prípade, že sa odvolá a súd mu vyhovie, môže teda žiadať vrátenie rozdielu medzi výškou nového a doterajšieho výživného z titulu bezdôvodného obohatenia. Ak by sa ale chcel odvolať, zásielku by pravdepodobne prevzal, aby za žiadnych okolností nezmeškal 15 dňovú lehotu. Zároveň treba dodať, že otcovi nič nebráni, aby na výživu svojho dieťaťa prispieval vo väčšom rozsahu, ako to vyplýva z rozhodnutia súdu. V tejto súvislosti sa vynára otázka zodpovednosti  jeho účtovníčky/ ekonómky, ktorá Vám sumu zvýšeného výživného vyplatila – pravdepodobne bez vedomia Vášho bývalého manžela.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede, Vrábľoch a v Poprade.

Zvysenie vyzivneho

Otázka používateľa: 

zvysenie vyzivneho

Dobry den.

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

záväznosť rozsudku nastáva až jeho právoplatnosťou, teda momentom, kedy proti rozsudku už nemožno podať odvolanie. Preto by bolo určite vhodné počkať, kým uplynie lehota na podanie odvolania. Na druhej strane však v zmysle Civilného mimosporového poriadku platí, že rozsudky o výživnom sú vykonateľné doručením. Dávam Vám tiež do pozornosti, že ak nemožno doručiť písomnosť fyzickej osobe na adresu evidovanú v registri obyvateľov, písomnosť sa považuje dňom vrátenia nedoručenej zásielky súdu za doručenú, a to aj vtedy, ak sa adresát o tom nedozvie. Vzhľadom na uvedené by ste nemuseli čakať ani na uplynutie lehoty na podanie odvolania, ktorá plynie od doručenia, stačí, že sa zásielka vráti súdu, alebo ju adresát prevezme, pretože následne je rozsudok vykonateľný. Vykonateľnosť sa automaticky neodkladá ani podaním odvolania, preto po doručení rozsudku je protistrana povinná platiť výživné v stanovenej výške, v opačnom prípade sa môžete obrátiť na exekučný súd a žiadať nútený výkon rozhodnutia. V súčasnosti je Váš bývalý manžel stále viazaný predchádzajúcim rozhodnutím súdu, pred doručením nového rozsudku totiž nemusí platiť sumu zvýšeného výživného. V prípade, že sa odvolá a súd mu vyhovie, môže teda žiadať vrátenie rozdielu medzi výškou nového a doterajšieho výživného z titulu bezdôvodného obohatenia. Ak by sa ale chcel odvolať, zásielku by pravdepodobne prevzal, aby za žiadnych okolností nezmeškal 15 dňovú lehotu. Zároveň treba dodať, že otcovi nič nebráni, aby na výživu svojho dieťaťa prispieval vo väčšom rozsahu, ako to vyplýva z rozhodnutia súdu. V tejto súvislosti sa vynára otázka zodpovednosti  jeho účtovníčky/ ekonómky, ktorá Vám sumu zvýšeného výživného vyplatila – pravdepodobne bez vedomia Vášho bývalého manžela.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede, Vrábľoch a v Poprade.

Určenie otcovstva

Otázka používateľa: 

Martina

Dobrý deň.

Som tehotná a v čase splodenia som udržiavala styk s 2 mužmi.. Obaja o mojom tehotenstve vedia, navrhla som im domáci test otcovstva, avšak odmietli obaja. Je nejaká iná možnosť ako návrh na súd? Ak nie, tak moja otázka znie, či budem musieť genetické testy z jedného pojednávania(neúspešného) zaplatiť, aj keď som sa snažila to riešiť mimosúdne.

ďakujem za odpoveď

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

otcovstvo sa určuje na základe troch zákonných domnienok. Ak k určeniu otcovstva nedošlo na základe domnienky manžela matky alebo súhlasným vyhlásením rodičov, otcovstvo určí súd na návrh matky, dieťaťa alebo muža, ktorý tvrdí, že je otcom. Na základe §94 ods. 2 Zákona o rodine sa za otca považuje muž, ktorý s matkou dieťaťa súložil v čase, od ktorého neprešlo do narodenia dieťaťa menej ako stoosemdesiat a viac ako tristo dní, ak jeho otcovstvo nevylučujú závažné okolnosti. Podľa §106 Civilného mimosporového poriadku sa návrh podáva na súd, v ktorého obvode má dieťa bydlisko. Ak takého súdu niet, je príslušný všeobecný súd matky, inak všeobecný súd toho, koho otcovstvo má byť určené alebo zapreté. Návrh na určenie otcovstva je možné podať kedykoľvek, nakoľko nie je obmedzený žiadnou lehotou. Ak svedčí tretia domnienka viacerým mužom súčasne, nie je vylúčené, aby matka podala viacero návrhom proti viacerým navrhovateľom. V tomto prípade neplatí prekážka litispendencie- skôr začatého sporu a teda súd by nemohol zastaviť konanie, ktoré začalo neskôr. V praxi je bežným spojenie takto začatých konaní do jedného z dôvodu hospodárnosti. V konaní o určenie otcovstva je rozhodujúce najmä znalecké dokazovanie napríklad z odboru genetiky (DNA testy), gynekológie či hematológie. S konaním o určenie otcovstva je spojené konanie o úprave výkonu rodičovských práv a povinností a o výžive maloletého. Čo sa týka trov konania, spravidla platí, že ten kto navrhne dôkaz, musí zaň aj zaplatiť. Účastník platí trovy, ktoré vznikli jemu osobne a jeho zástupcovi. Niektorí trovy znáša štát- napríklad tlmočné. Náhradu trov môže súd priznať tomu účastníkovi, ktorý mal v konaní úspech, proti účastníkovi, ktorý úspech nemal. Ak mala strana vo veci úspech len čiastočný, súd náhradu trov konania pomerne rozdelí, prípadne vysloví, že žiadna zo strán nemá na náhradu trov konania právo. Ak sa chcete vyhnúť platenie súdnych poplatkov, máte možnosť podať návrh na oslobodenie od súdneho poplatku. Súd tak však vykoná, len ak to odôvodňujú pomery strany.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede, Vrábľoch a v Poprade

rozvod

Otázka používateľa: 

kajka1

dobry den chcem sa opytat podala som ziadost rozvod  vzapeti som ho stiahla pred 2 mesiacmi po akej dobe mozem znova podat orozvod je tam stanovena daka doba..dakujem za odpoved

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

podanie opätovného návrhu na rozvod nie je obmedzené žiadnou zákonnou lehotou. Podľa §92 Civilného mimisporového poriadku (ďalej len „CMP“) je na konanie o rozvod manželstva príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa. CMP upravuje lehotu len v súvislosti s prerušením konania o rozvode, ktoré zhodne navrhujú obaja účastníci. Podľa §98 ods. 2 Súd v konaní pokračuje na návrh po uplynutí 3 mesiacov; ak sa návrh na pokračovanie v konaní nepodá do 1 roka, súd konanie zastaví.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede, Vrábľoch a v Poprade

Rozvod - úprava styku s maloletými

Otázka používateľa: 

Zuzana

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať, ako by bolo najlepšie upraviť styk detí ( 11, 7) s otcom po rozvode. Nezijeme už rok v spoločnej domácnosti. Otec občas príde, ale o deti záujem nemá. Finančne nijako neprispieva "pretože nemusí" ako tvrdí. Detí k nemu vzťah nemajú. Tvrdia, ze sa ho boja ( raz boo na neho podane trest. oznamenie, kôli fyz. ataku na najstaršiu dcéru). V podstate teraz je kontakt neobmedzený, nemám záujem brániť styku, ale viem, že to bude veľký problém zo strany detí. Deti ho odmietajú, ani s ním nekomunikujú.

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

súd pri rozvode manželov vždy prihliada na záujem maloletého dieťaťa. Podľa §24 Zákona o rodine v rozhodnutí o rozvode súd zároveň upraví výkon rodičovských práv a povinností k dieťaťu, najmä určí komu bude dieťa zverené do osobnej starostlivosti, prípadne rozhodne o striedavej starostlivosti, kto ho bude zastupovať a spravovať jeho majetok. Konanie o rozvode je spojené s konaním o určení výživného. Buď ho stanoví súd pre rodiča, ktorému dieťa nebude zverené do osobnej starostlivosti alebo schváli dohodu rodičov o výške výživného. Podľa §62 ods.3 je každý rodič povinný plniť vyživovaciu povinnosť a to najmenej vo výške 30% sumy životného minima na jedno nezaopatrené dieťa, teda nie je pravda, že otec detí platiť výživné nemusí. Rozhodnutie o úprave rodičovských práv a povinností môže byť nahradené dohodou rodičov, ktorá taktiež podlieha schváleniu súdom. Súd pri rozhodovaní, resp. schválení dohody vždy dbá na najlepší záujem dieťaťa, na zachovaní rovnocenného styku dieťaťa s oboma rodičmi, prihliada na citové väzby dieťaťa, stabilitu budúceho výchovného prostredia, či schopnosť rodičov dohodnúť sa na výchove dieťaťa. Podľa §25 sa rodičia môžu dohodnúť na úprave styku s dieťaťom pred vyhlásením rozhodnutia o rozvode a takáto dohoda sa následne stane súčasťou spomínaného rozhodnutia. Ak sa ale rodičia nedohodnú, o úprave styku rozhodne súd. To však neplatí v prípade, ak rodičia samotný styk s maloletým nežiadajú vôbec upravovať. Môže však nastať aj situácia, kedy súd rozhodne o obmedzení alebo zakázaní styku dieťaťa s rodičom, ak je to v záujme maloletého. Vo Vašom prípade odporúčam, aby ste s manželom uzavreli dohodu o úprave styku s maloletým alebo aby ste sa pred súdom vyjadrili, že samotný styk rodičov s dieťaťom nežiadate vôbec upravovať. Čo sa týka výživného, spíšte si všetky výdavky maloletých, ako i vaše výdavky a príjmy. V návrhu následne žiadajte výživné ktoré tieto náklady detí pokryje. Samozrejme, aku výšku sud určí bude zavisieť aj od príjmov a majetkových pomerov otca maloletých.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede, Vrábľoch a v Poprade

zastavenie exekúcie

Otázka používateľa: 

Lenka

Dobrý deň,

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

v prípade skončenia exekučného konania vymožením pohľadávky, jej príslušenstva a trov, nie je potrebné žiadať o zastavenie exekúcie. Vaše exekučné konanie prebiehalo ešte podľa starého Exekučného poriadku, ktorý v §60 ods. 2 hovorí, že exekútor je povinný zaslať účastníkom konania konečné vyúčtovanie, kde uvedie výšku vymoženej pohľadávky oprávneného, výšku vymožených trov oprávneného, výšku vymožených trov exekúcie exekútora v členení odmena exekútora, náhrada hotových výdavkov, náhrada za stratu času a daň z pridanej hodnoty, ak je exekútor platiteľom dane z pridanej hodnoty. Takéto konečné vyúčtovanie spolu s poverením na vykonanie exekúcie zasiela aj súdu. Poverenie je povinný vrátiť súdu bezodkladne po tom, čo dôjde k vymoženiu pohľadávky. Exekútor žiaľ nie je povinný vydať žiadne potvrdenie o skončení exekúcie. Z daného vyplýva, že Vaša exekúcia by už mala byť skončená a exekútorka by od Vás nemala žiadať žiadne ďalšie oznámenia. Odporúčam Vás informovať sa najmä u exekútorky o stave exekúcie a dôvode, prečo naďalej požaduje oznámenia o platení výživného. 

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede, Vrábľoch a v Poprade

Rozdelenie BSM

Otázka používateľa: 

Miska2

Dobrý deň, prosím Vás ako je to pri rozdelení BSM po rozvode pri zdedenom majetku, konkrétne finančných prostriedkoch, ak sú finančné prostriedky na termínovanom vklade (stavebnom sporení) a na tento účet sú pripisované úroky. Sú úročené dlhé obdobie, má sa  vyňať zo spoločného majetku len zdedená suma alebo suma s úrokmi. Ďakujem

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

v zmysle Občianskeho zákonníka je v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou zákonom určených vecí, medzi ktoré patria aj veci získané dedičstvom. Táto výnimka sa však nevzťahuje na výnosy, úžitky a prírastky vecí, čiže ani na úroky, ktoré sú teda predmetom bezpodielového spoluvlastníctva bez ohľadu na to, či ide o veci patriace do bezpodielového spoluvlastníctva alebo do výlučného vlastníctva jedného z manželov. 

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Otazka - obchodne pravo

Otázka používateľa: 

Veronika_M

Dobry vecer prajem,

 

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

ako iste viete, v zmysle Obchodného zákonníka (ďalej len OBZ) štatutárny orgán spoločnosti, ktorý zistil alebo s prihliadnutím na všetky okolnosti mohol zistiť, že spoločnosť je v kríze, je povinný v súlade s požiadavkami potrebnej odbornej alebo náležitej starostlivosti urobiť všetko, čo by v obdobnej situácii urobila iná rozumne starostlivá osoba v obdobnom postavení na jej prekonanie. Ak hovoríme o komanditnej spoločnosti v kríze, štatutárnym orgánom bude právnická osoba, a teda v zmysle ustanovení OBZ o spoločnosti v kríze sa jeho zodpovednosť v podstate nemení, až na vyššie uvedenú povinnosť konať s odbornou starostlivosťou. Na komanditnú spoločnosť sa nevzťahuje sankcia (fikcia dojednania zmluvnej pokuty vo výške 12 500,- €) pre prípad porušenia povinnosti podať návrh na vyhlásenie konkurzu, ako je to v prípade akciovej spoločnosti, spoločnosti s ručením obmedzeným alebo jednoduchej spoločnosti na akcie. Právnické osoby sa nezapisujú ani do registra diskvalifikácií, v ktorom sa evidujú údaje o fyzických osobách, o ktorých bolo rozhodnutím o vylúčení určené, že nesmú vykonávať funkciu člena štatutárneho/iného orgánu spoločnosti.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Ziadost o rozvod

Otázka používateľa: 

Pusik87

Dobry den pan advokat ja by som potrebovala poradit. Moj priatel je zenaty uz prebehlo 7pojednavani a ani raz ho nerozviedli a to z toho dovodu ze jeho este stale manzelka je nezvestna nikto nevie kde je a neprisla ani na jedno pojednavanie. Najvacsi problem je ze predtym ako sa zobrali prijal jej syna za svojho. Prosim poradte ako mame postupovat aby ho uz konecne uspesne rozviedli dakujem.

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

v prípade, že sa ani súdu nepodarilo zistiť pobyt druhého manžela, môže súd ustanoviť nezvestnej osobe opatrovníka, ktorý má zabezpečiť ochranu jej procesných práv a súdne konanie môže prebehnúť bez osobnej účasti manželky. Nepoznáme všetky okolnosti prípadu, ale v krajnom prípade prichádza do úvahy aj možnosť podania návrhu na začatie konania o vyhlásenie za mŕtveho. V zmysle Civilného mimosporového poriadku ak je vzhľadom na všetky okolnosti pravdepodobné, že fyzická osoba nežije, súd vydá verejnú vyhlášku, ktorou vyzve toho, kto má byť vyhlásený za mŕtveho, aby sa prihlásil do jedného roka. Súd vo verejnej vyhláške vyzve každého, kto má o fyzickej osobe správy, aby ich podal súdu alebo procesnému opatrovníkovi. Po márnom uplynutí lehoty môže byť fyzická osoba vyhlásená za mŕtvu a teda manželstvo zanikne dňom, keď rozhodnutie o vyhlásení za mŕtveho nadobudne právoplatnosť. Maloleté dieťa však v tomto prípade bude pravdepodobne zverené do osobnej starostlivosti otca - Vášho priateľa.
Ak sa adresa manželky zistila, resp. návrh na začatie konania jej bol doručený a napriek tomu na pojednávanie bez vážnych dôvodov nepríde, tiež má súd možnosť rozhodnúť bez jej prítomnosti, na základe obsahu spisu a Vami predložených dôkazov. Táto možnosť však prichádza do úvahy iba za predpokladu, že účastník konania - manželka bola na pojednávanie riadne predvolaná, čiže súdu by musela byť známa adresa jej pobytu.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.