Právna poradňa - Advokát Bános

Právna poradňa - Advokát Bános

Advokát JUDr. Róbert BÁNOS pôsobí v advokácii od roku 2008. Zaoberá sa najmä rodinným, občianskym a trestným právom. Jeho advokátska kancelária má pobočky v Bratislave, Galante, Žiline, Trenčíne, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch. Má veľmi veľmi silný vzťah k rodinnému právu, najmä k problematike žien pred rozvodom ako aj po ňom, resp. k riešeniu pomerov nezaopatrených detí (zverenie dieťaťa do výchovy jednému z rodičov, výživné, vymáhanie výživného, úprava styku rodičov k maloletým deťom), z tohto dôvodu začal v roku 2011 v rámci iniciatívy Advokáti Pro Bono poskytovať bezplatné právne služby občianskemu združeniu Mamám Slovenska. Advokát je autorom publikácie Zákon o rodine - Veľký komentár.

trestne stihanie a nahradne vyzivne

Otázka používateľa: 

moze sudca nariadit ze kazde vyssie zaplatenie vyzivneho po treste sa zapocita do trestu dlzneho?

Dobry den exmanzelovi ma uplynut dvaapolrocna podmienka. Za ten cas som poberala nahradne vyzivne. V decembri, januari a vo februari uhradil vyzivne tak aby mi zrusili poberanie nahradneho vyzivneho. Provokacne. Odvtedy samozrejme neplati. Ziadost o nahradne vyzivne som opatovne podala. Na dlznom vyzivnommu opat vznikol dlh vo vyske 2150 eur za predchadzajuci rok , 400 eur tento rok dokopy na dve deti. Chcem sa opytat, ak podam na neho nove trestne stihanie a on zaplati zo stareho trestu iba ciastu a potom vyplati "akoze" vyzivne za tento rok mne opat zastavia vyzivne?

Odpovedá: 

advokát Bános
Dobrý deň,
 
vtedy, keď súd vydá rozhodnutie o podmienečnom odsúdení, v rozhodnutí určí podmienečne odsúdenému (otcovi dieťaťa) tzv. skúšobné obdobie. Na os­ved­če­nie sa v skú­šob­nej do­be pod­mie­neč­né­ho od­sú­de­nia je pot­reb­né, aby od­sú­de­ný pl­nil po­vin­nos­ť alebo povinnosti ulo­že­né od­sú­de­né­mu v skú­šob­nej do­be súdom. Ak povinný dlžné výživné nedoplatí v lehote svojej podmienkysúd mu môže uložiť povinnosť trest odňatia slobody reálne vykonať, teda rozhodne o vykonaní trestu. Predpokladám, že trestný súd v rozsudku, ktorým otca odsúdil na nepodmienečný trest odňatia slobody zároveň mu uložil aj povinnosť doplatiť zmeškané výživné. To, že bol odsúdený neznamená, že nemusí zaplatiť dlžné výživné. Možno by som ešte skúsil otcovi dieťaťa vysvetliť, že podávate naňho ďalšie trestné oznámenie a tam už bude trest "natvrdo", resp. mu pohrozte, že oznámite súdu, že Vám dlžné výživné nezaplatil ani v dobe svojej podmienky a budete žiadať, aby súd rozhodol o zmene trestu z podmienečného na nepodmienečný. S trestným činom zanedbania povinnej výživy je spojený aj inštitút účinnej ľútosti (§85 a nasl. Trestného zákona), pri ktorej trestnosť trestného činu zaniká, ak trestný čin nemal trvalo nepriaznivé následky a ak si povinná osoba dodatočne dobrovoľne splní svoju vyživovaciu povinnosť predtým, ako sa súd odoberie na záverečnú poradu. Čo sa týka náhradného výživného, nárok na náhradné výživné vzniká ak:
a) si povinná osoba neplní vyživovaciu povinnosť v plnej výške v lehote a spôsobom podľa právoplatného rozhodnutia súdu alebo súdom schválenou dohodou najmenej 3 po sebe nasledujúce mesiace od splatnosti poslednej splátky výživného a ak exekučné konanie trvá najmenej tri mesiace od doručenia návrhu na vykonanie exekúcie exekútorovi,
b) oprávnená osoba nemá nárok na sirotský dôchodok alebo sirotský výsluhový dôchodok alebo suma sirotského dôchodku alebo sirotského výsluhového dôchodku je nižšia ako suma minimálneho výživného ustanoveného zákonom o rodine. 
 
Trvanie nároku na náhradné výživné ÚPSVaR prehodnocuje každých 6 kalendárnych mesiacov.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

rozvod

Otázka používateľa: 

Ako postupovat

Dobry den pán Advokát, chcela by som sa informovat, ohladom rozvodu s cudzincom. Moj manzel je z Nemecka brali sme sa v roku 2000 v Nemecku. Na Slovensku sme sa nezobrali. Ja zijem s dcérou uz vyse 10 rokov na Slovensku. Mozem podat ziadost na rozvod aj tu na Slovensku? Manzel tvrdi, ze mozme podat len tam, kde sme sa vzali, pretoze máme spolocnú dcéru a súd musí najprv urcit vyzivné. Dá sa to aj tu na Slovensku? Vopred dakujem

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

otázku právomoci súdu, teda či má právomoc slovenský súd konať o rozvode manželstva, upravuje (nakoľko v oboch prípadoch ide o členské štaty EÚ) Nariadenie Rady č. 2201/2003 označované ako nariadenie Brusel II bis), a to v článkoch 3 až 7. Podľa čl. 3 tohto Nariadenia vo veciach rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva majú právomoc súdy členského štátu, na ktorého území:
 

a)         majú manželia obvyklý pobyt, alebo

b)         manželia mali naposledy obvyklý pobyt, pokiaľ tam jeden z manželov stále býva, alebo

c)         má odporca obvyklý pobyt, alebo

d)         v prípade spoločnej žiadosti, má niektorý z manželov obvyklý pobyt, alebo

e)         má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej jeden rok bezprostredne pred podaním návrhu, alebo

f)          má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu a je buď štátnym príslušníkom tohto členského štátu alebo v prípade Veľkej Británie a Írska tam má „domicil“.

Pokiaľ spĺňate niektorý z vyššie uvedených kritérií (čo podľa písm. e) príp. f) podľa môjho názoru spĺňate) môžete podať návrh na rozvod i na Slovensku. Pokiaľ by právomoc slovenského súdu nebola založená podľa uvedeného nariadenia Brusel II bis, skúma slovenský súd, či má právomoc konať o rozvode podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. V zmysle z. č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, pokiaľ ide o zrušenie manželstva rozvodom, spravuje sa to právnym poriadkom štátu, občanmi ktorého sú manželia v čase začatia konania. Ak sú manželia príslušníkmi rôznych štátov, spravuje sa zrušenie manželstva rozvodom právnym poriadkom slovenským. Vzhľadom na uvedené, návrh na rozvod manželstva môžete podať aj na území Slovenska. Čo sa týka miestnej príslušnosti súdu, podľa Civilného mimosporového poriadku na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa.
 
JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

Vyzivne

Otázka používateľa: 

Sofia

Dobrý večer...potrebovala by som poradiť.z ex priateľom máme dcérku ma dva roky,priateľ snami nežije už pol roka,podal na súd o styk s dcérou a výživné,najal si právničku.ide o to že dcéru si chce bravat každý druhý víkend k sebe,raz býva u sestry,raz u kamaráta raz u mamy.nesuhlasim stým,nakoľko sa o dcéru nevie dobre postarať , nerozumie jej,nepozná jej režim a zvyky,súhlasím len zo stretávanim sa počas dňa na pár hodín.myslite že mám šancu uspieť ,dcéra by bola iba vystavená stresu,nakoľko je zvyknutá spávať iba somnou a c noci sa ešte budi.

Odpovedá: 

advokát Bános
Dobrý deň,
 
pokiaľ s bývalým priateľom máte spoločný hypotekárny úver, na zmluve figurujete obaja ako dlžníci, potom banka je oprávnená od hociktorého z Vás rovnako žiadať splácanie hypotekárneho úveru. Ani dohoda medzi Vami, ani súdne rozhodnutie o vysporiadaní úveru,nie  záväzné pre banku (veriteľa). Na to, aby napr. mohol byť jeden spoludlžník z úverového vzťahu vyviazaný, je potrebný súhlas bankyČo sa týka osobnej starostlivosti o Vaše dieťa, v prípadoch, keď rodičia maloletého dieťaťa z určitých dôvodov nežijú v spoločnej domácnosti, je potrebné takisto upraviť ich práva a povinnosti k spoločnému maloletému dieťaťu. Súd pri riešení otázky, komu bude dieťa zverené do výchovy, starostlivo skúma, u ktorého rodiča sú lepšie predpoklady pre riadnu výchovu dieťaťa. Nestačí teda len zistenie výhodnosti prostredia z hľadiska hmotného zaopatrenia maloletého. Treba predovšetkým starostlivo skúmať aj kvalitu prostredia z morálneho hľadiska, či je rodič schopný zo svojho dieťaťa vychovať riadneho človeka. V zmysle tohto postupu dieťa obvykle zverítomu z rodičov, u ktorého sú lepšie predpoklady pre jeho riadnu výchovu. Pri rozhodovaní o zverení maloletého dieťaťa do osobnejstarostlivosti jedného z rodičov súd dbá o to, aby bolo rešpektované právo maloletého dieťaťa na zachovanie jeho vzťahu k obidvom rodičom a právo toho rodiča, ktorému nebude maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati. 
Musím Vám pripomenúť, že pokiaľ sú obidvaja rodičia dieťaťa spôsobilí ho vychovávať a ak majú o osobnú starostlivosť o dieťa obidvaja rodičia záujem, tak súd môže zveriť dieťa aj do striedavej osobnej starostlivosti obidvoch rodičov za predpokladu, že to musí byť v záujme dieťaťa. Ak so striedavou osobnou starostlivosťou súhlasí aspoň jeden z rodičov dieťaťa, tak súd musí skúmať, či bude striedavá osobná starostlivosť v záujme dieťaťa. Súd pri rozhodovaní teda vždy prihliadne na najlepší záujem dieťaťa a maloleté dieťa zveríjednému z rodičov alebo môže maloleté dieťa zveriť do striedavej osobnej starostlivosti. Rozhodnutie súdu o zverení maloletého dieťaťa je možné nahradiť dohodou rodičov, ktorá podlieha schváleniu súdu. Pokiaľ sa nedokážete dohodnúť medzi sebou, bude rozhodnúť oosobnej starostlivosti dieťaťa ako aj o výške výživného súd. Súd pri rozhodovaní o výživnom neberie do úvahy len príjmy, ktoré povinný rodič preukáže, ale posudzujú sa i jeho majetkové pomery. Na schopnosti, možnosti a majetkové pomery prihliadne súd aj vtedy, ak sa povinný vzdá bez dôležitého dôvodu výhodnejšieho zamestnania, zárobku alebo majetkového prospechu. Výšku výživného teda ovplyvňuje nielen výška platu povinného rodiča ale najmä odôvodnené potreby detí, ich zdravotný stav, vek, štúdium, atď. Určenie výšky výživného teda závisí od viacerých skutočností a od aktuálneho stavu, lebo každý prípad je individuálny. Čo sa týka výšky výživného, slovenské zákony upravujú len tzv. minimálne výživné, podľa ktorého každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30% zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime. Výška minimálneho výživného tento rok je vo výške 27,13 EUR. Horná hranica nie je zákonom stanovená. V praxi však súdy spravidla určujú výživné vo výške 17 - 23 % z príjmu povinného rodiča, a to s ohľadom na vek dieťaťa a jeho odôvodnené potreby. Odporúčam Vám obrátiť sa na príslušný úrad práce sociálnych vecí a rodiny. Úrad má k dispozícii opatrenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately. V neskoršom súdnom procese pracovník úradu práce sociálnych vecí a rodiny by mohol byť v roli kolízneho opatrovníka veľmi dôležitý.
 
JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch
 
 
 

Stretavanie sa dietata s otcom

Otázka používateľa: 

Ako dalej...

Chcela by som Vás poprosiť on radu alebo riešenie .

Môj priateľ ma dcérku s predošlého vzťahu . pred 3 rokmi sa rozišli  a sude mu bohužiaľ určili stretávanie sa z dcérkou iba v nedeľu od 9:00 do 19:00 a výživne 200 Eur .

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

podľa zákona o rodine, ak sa zmenia pomery, súd môže aj bez návrhu zmeniť rozhodnutie o výkone rodičovských práv a povinností alebo dohodu o výkone rodičovských práv a povinností. Pokiaľ Vášmu partnerovi nevyhovuje stretávanie sa s dcérkou v čase určenom právoplatným súdnym rozhodnutím, môže podať na súd návrh na zmenu úpravy práv a povinností k maloletému dieťaťu. Ako zmenu pomerov pritom môže uviesť zmenu pobytu, čo komplikuje realizáciu styku s maloletou. Môže sa dožadovať, aby súd určil, v ktorom mieste má dcérku vyzdvihnúť. Jeho bývalá partnerka to bude musieť rešpektovať a dcérku odovzdať otcovi vždy v tomto mieste. (Napríklad to môže byť aj miesto nachádzajúce sa v strede medzi miestami ich bydliska.) Pokiaľ budete vypracovávať návrh na súd, odporúčam Vám uviesť ako matka maloletej pristupuje k súdom určenému styku, t.j. neustále mení rozhodnutie, odmieta maloletú vydať otcovi v stanovenej dobe atď. Otec maloletej má tiež právo na informácie ohľadne jej zdravotného stavu. Zákon stanovuje, že rodič, ktorému nebolo maloleté dieťa zverené do osobnej starostlivosti, môže sa práva na pravidelné informovanie sa o maloletom dieťati domáhať na súde. Otec maloletej má tiež právo podať na súd návrh na výkon súdneho rozhodnutia, teda má právo dožadovať sa, aby mu bola maloletá vydaná v čase a mieste určenom súdnym rozhodnutím. Upozorňujem však, že polícia nemá právomoc odňať dieťa len na základe súdneho rozhodnutia, je potrebné domáhať sa jeho výkonu podaním návrhu na súd. Pokiaľ však otec trvá na zmene styku s maloletou, odporúčam Vám podať návrh na zmenu úpravy styku. 

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

dedič

Otázka používateľa: 

dedictvo

Dobrý deň, mám nárok na dedictvo po svojom biologickom otci, ktorý o mňa nejaví od rozvodu s mojou matkou záujem? Mama sa druhý krát vydala a môj otčim mi dal svoje priezvisko. Nejednalo sa o adopciu ani osvojenie, len o zmenu priezviska v rámci rodiny. Ďakujem za odpoveď

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň, 

podľa Občianskeho zákonníka ste ako potomok považovaná za neopomenuteľného dediča. Inak povedané, po otcovi by ste nedeli iba v prípade, že by Vás vyslovene vydedil, a to listinou o vydedení.  V zmysle ustanovenia § 469a ods. 1 platí, že Poručiteľ môže vydediť potomka, ak v rozpore s dobrými mravmi neposkytol poručiteľovi potrebnú pomoc v chorobe, v starobe alebo v iných závažných prípadoch, o poručiteľa trvalo neprejavuje opravdivý záujem, ktorý by ako potomok mal prejavovať, bol odsúdený pre úmyselný trestný čin na trest odňatia slobody v trvaní najmenej jedného roka alebo v prípade, ak trvalo vedie neusporiadaný život.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch
 

rozvod

Otázka používateľa: 

marek

Dobry den.chcel by som sa informovat akym sposobom mozem poziadat o rozvod ked som zenaty z cudzinkov ktora pochadza z polska a sobas zme ties mali v polsku.kde treba podat ziadost na Slovensku ci v Polsku.dakujem pekne.

 

 

Odpovedá: 

advokát Bános
Dobrý deň,
 
otázku právomoci súdu, teda či má právomoc slovenský súd konať o rozvode manželstva, upravuje z dôvodu, že obe krajiny teda SVK i Polsko sú členmi EÚ, Nariadenie Rady č. 2201/2003 označované ako nariadenie Brusel II bis), a to v článkoch 3 až 7. Podľa čl. 3 tohto Nariadenia vo veciach rozvodu, rozluky alebo anulovania manželstva majú právomoc súdy členského štátu, na ktorého území:
 

a)         majú manželia obvyklý pobyt, alebo

b)         manželia mali naposledy obvyklý pobyt, pokiaľ tam jeden z manželov stále býva, alebo

c)         má odporca obvyklý pobyt, alebo

d)         v prípade spoločnej žiadosti, má niektorý z manželov obvyklý pobyt, alebo

e)         má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej jeden rok bezprostredne pred podaním návrhu, alebo

f)         má navrhovateľ obvyklý pobyt, ak tam býval najmenej šesť mesiacov bezprostredne pred podaním návrhu a je buď štátnym príslušníkom tohto členského štátu alebo v prípade Veľkej Británie a Írska tam má „domicil“.

Teda pokiaľ ste mali obvyklý pobyt na Slovensku, môžete podať návrh na rozvod na Slovensku. 
 
Pokiaľ nie je právomoc slovenského súdu založená podľa uvedeného nariadenia Brusel II bis, skúma slovenský súd, či má právomoc konať o rozvode podľa zákona č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom. V zmysle z. č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom, pokiaľ ide o zrušenie manželstva rozvodom, spravuje sa to právnym poriadkom štátu, občanmi ktorého sú manželia v čase začatia konania. Ak sú manželia príslušníkmi rôznych štátov, spravuje sa zrušenie manželstva rozvodom právnym poriadkom slovenským. 
 
Čo sa týka miestnej príslušnosti súdu, podľa Civilného mimosporového poriadku na konanie o rozvod manželstva je miestne príslušný súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko, ak v obvode tohto súdu má bydlisko aspoň jeden z nich. Inak je miestne príslušný všeobecný súd toho manžela, ktorý návrh nepodal. Ak takto príslušnosť súdu nemožno určiť, je príslušný všeobecný súd navrhovateľa. Pokiaľ ste žili s manželkou na území Slovenskej republiky, príslušný na konanie o rozvod Vášho manželstva bude ten súd, v obvode ktorého ste mali posledné spoločné bydlisko. Ak podáte návrh na rozvod, z Vášho návrhu musí jednoznačne vyplývať, že sa domáhate rozvodu manželstva, teda musíte opísať príčiny a dôvody jeho rozvratu, aby súd mal za preukázané, že vzťahy medzi Vami, ako manželmi sú tak vážne narušené a trvalo rozvrátené, že manželstvo nemôže plniť svoj účel a od manželov nemožno očakávať obnovenie manželského spolužitia. Bežné manželské hádky alebo odlišnosť pováh nestačia na to, aby súd Vaše manželstvo rozviedol.
 
JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch
 
 

zvýšenie výživného a priznanie výživného spätne

Otázka používateľa: 

Eva

Dobrý deň,

viem že pri žiadaní o zvýšenie výživného a priznanie výživného spätne je podmienené dôvodmi hodné osobitného zreteľa. Stačí ak deti nastúpili do školy a exmanželovi začal začal až teraz pracovať? Je potrebné nejako dokladovať ešte zvýšené náklady? ďakujem

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

pri návrhu o zvýšení výživného treba predložiť predovšetkým potvrdenie zamestnávateľa o výške Vášho príjmu, opodstatnené výdavky na vedenie domácnosti a na deti a taktiež potvrdenie o návšteve školy. Súd potom vyzve aj Vášho bývalého manžela, aby takisto predložil potvrdenie o výške svojho príjmu. Pri skúmaní schopností, možností a majetkových pomerov povinného rodiča súd neberie do úvahy výdavky povinného rodičaktoré nie je nevyhnutné vynaložiť. Súd pri rozhodovaní o zvýšení výživného sa musí zaoberať všetkými skutočnosťami, ale k zmene výšky výživného sa rozhodne len ak sa pomery účastníkov zmenia významne, tie Vám odporúčam v návrhu zdôrazniť.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

 

prenajom

Otázka používateľa: 

Monika

Dobry den pan advokat.Byvala som v podnajme 9rokov ,vzdy som mala zmluvu podpisanu na rok,v decembri som prisla o pracu tak nemam zaplateny najom za december2016 a januar 2017.Z majitelom som sa dohodla zemu to doplatim do konca februara 2017 a budem pokracovat v najme a dlh doplatim.v januari som dala majitelovi na ucet 430e,a ostane som mala doplatit ale stala sa take vec ze majitel mi povedal ze mam z bytu odist,tak som odisla a teraz mi pise doporucene listy ze ma ide dat k sudu ak mu nezaplatim za december2016 a tento rok januar a februar,ja som mu cast penazi posla a ostane mu chcem d

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň, 

skončenie nájmu je upravené v ustanoveniach § 676 a nasl. Občianskeho zákonníka.
Uvádzate, že nájomnú zmluvu ste mali vždy dojednanú na obdobie jedného roka. V zmysle ustanovenia § 676 ods. 2 platí, že ak nájomca užíva veci aj po skončení nájmu a prenajímateľ proti tomu nepodá návrh na vydanie veci alebo na vypratanie nehnuteľnosti na súde do 30 dní, obnovuje sa nájomná zmluva za tých istých podmienok, za akých bola dojednaná pôvodne. Nájom dojednaný na dobu dlhšiu ako rok sa obnovuje vždy na rok, nájom dojednaný na kratšiu dobu sa obnovuje na túto dobu.Z toho vyplýva, že nebolo potrebné uzatvárať novú nájomnú zmluvu, ale ak bola tá pôvodná uzavretá na 1 rok, po uplynutí tohto obdobia sa obnovuje za tých istých podmienok, t.j. na obdobie ďalšieho roka, pokiaľ proti tomu prenajímateľ nepodá v lehote 30 dní na súd návrh na vydanie veci alebo na vypratanie nehnuteľnosti. 

Taktiež platí, že skončiť nájom možno buď dohodou, alebo výpoveďou, pričom v oboch prípadoch je povinná písomná forma. Týmto dokumentom si zároveň obe strany vzájomne potvrdzujú i vyporiadanie vzájomných záväzkov. Neuvádzate, či ste vôbec spisovali odovzdávací protokol pri vrátení bytu. V prípade, ak nájom nebol skončený písomne, či už dohodou alebo výpoveďou, v prípade súdneho konania by ste mali mať k dispozícii aspoň komunikáciu, ktorou Vás prenajímateľ oznámil, aby ste sa vysťahovali, prípadne komunikáciu o termíne Vášho sťahovania, skončenia nájmu atď.  Pokiaľ totiž nemáte žiaden písomný dôkaz preukazujúci skončenie nájmu, platí, že nájom naďalej trvá. Každopádne Vám odporúčame vyhľadať priamo advokáta vo Vašom okolí, nakoľko vo Vašom prípade je potrebné komplexné posúdenie veci, ktoré nie je možné na základe jednej položenej otázky bez nahliadnutia písomností.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

pre mamin kľudný spánok

Otázka používateľa: 

peter

Dobrý deň pán advokát,mám na Vás prosbu o radu.Jedná sa o nášho brata.Má nemalé dlžoby voči soc.poisťovni,zdrav.poisťovni(cca 7000eur)ktoré nespláca,dopisy a výzvy nepreberá,o nič sa nestará.Pokiaľ je nám známe,ma aj pôžičku,v akej výške,ako dlho a či ju spláca(o čom pochybujem),nevieme.Je dosť možné,že je voči nemu vedená exekúcia.je ťažko sním komunikovať,je neprístupný.Býva s našou mamou,kde má aj trvalé bydlisko.Všetko,čo zarobí,prepije.Mame pomáha len vtedy,keď je bez peňazí a triezvyNa chod domácnosti dĺhodobo neprispieva,len využíva dobrotu mamy a sestry.Mama má 70,prekonala vo febru

Odpovedá: 

advokát Bános
Dobrý deň, 
 
či je voči Vášmu bratovi vedené exekučné konanie, to je možné zistiť online priamo cez Centrálny register exekúcii, ktorý je verejným zoznamom dostupným na webovom sídle komory, do ktorého sa zapisujú údaje o každej právoplatne neskončenej exekúcii. Pokiaľ Váš brat nevlastní žiaden hnuteľný alebo nehnuteľný majetok, je možné exekúciu vykonávať aj zrážkami zo mzdy (pokiaľ má oficiálny príjem) alebo prikázaním pohľadávky, nakoľko uvádzate, že pracuje. Pokiaľ prebieha exekúcia, je možné tiež zvážiť riešenie veci osobným bankrotom prostredníctvom Centra právnej pomoci, resp. advokátom, ktorého Centrum určí. Exekučné konanie je možné viesť iba voči povinnému a v žiadnom prípade nemôže postihovať majetok inej osoby. Uvádzate, že Vaša mama je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti, ale brat má v tejto evidovaný trvalý pobyt. Zákon umožňuje vykonanie exekúcie predajom hnuteľných vecí a v tom prípade by Vaša mama musela dokazovať, ktoré veci sú v jej vlastníctve a ktoré patria Vášmu bratovi. Riešením by mohlo byť jeho odhlásenie z trvalého pobytu. Pokiaľ by Vaša mama previedla všetok svoj majetok na ostatných súrodencov ešte za života, v takomto prípade by sa po jej smrti nededil žiaden majetok, v opačnom prípade by bol dedičský podiel Vášho brata postihnutý exekúciou. V prípade, ak sa Vaša mama rozhodne darovať svoj majetok svojim potomkom, určite za účelom jej právnej ochrany odporúčam na nehnuteľnostiach zriadiť vecné bremeno práva doživotného užívania. 
 
JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch
 

Bezradna

Otázka používateľa: 

Ivka

Dobrý deň. Začínam byť bezradna. Podala som návrh na rozvod . Mali sme 5 pojednávaní. Opäť sa manžel odvolal. Detí majú 18 a 21. Máme spoločný byt V podielovom vlastníctve. 1/2. Nakoľko manžel robil na mňa psychické nátlaky bola som nútená sa odsťahovať. Bývam V prenajatej dvojgarsonke. Detí študujú formou denného štúdia. Starší sa nasťahoval začiatkom roka ku mne. Mladší býva S manželom. Výživné si navzájom neplatime. Počas manželstva som zobrala úvery ktoré boli použité na vyplatenie manželových exekúcii A zveladenie bytu.

Odpovedá: 

advokát Bános
Dobrý deň,
 
uvádzate, že ste mali 5 pojednávaní a manžel sa odvolal. Preto usudzujem, že v danej veci už bolo rozhodnuté, no manžel podal voči rozhodnutiu sudu o rozvode manželstva odvolanie. O tom teraz bude rozhodovať krajský sud. Čo sa týka vyporiadania BSM, Občiansky zákonník nemá výslovné ustanovenie o tom, ako majú byť vyporiadané pohľadávky a dlhy manželov, ktoré sú spojené s ich bezpodielovým spoluvlastníctvom a vznikli za jeho trvania. Tieto pohľadávky a dlhy totiž podľa ustanovenia § 143 OZ nepatria do BSM, takže sa na ne nevzťahujú ustanovenia § 149 a 150 OZ. Ak tieto vzťahy nie sú osobitne upravené, potom treba vychádzať z ustanovení Občianskeho zákonníka, ktoré upravujú vzťahy svojim obsahom a účelom im najbližšie, primerane použiť ustanovenia § 149 a 150 OZ a vykonať vyporiadanie pohľadávok a dlhov manželov, pokiaľ vznikli za trvania ich BSM a v súvislosti s ich hospodárskym a spotrebným spoločenstvom. Vyporiadanie týchto spoločných práv a povinností sa však týka vzťahov medzi manželmi a nezasahuje do práv a povinností tretích osôb, ktoré nie sú účastníkmi konania o vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov a ktorým zostávajú nedotknuté všetky ich práva a námietky. Čo sa týka pohľadávok vzniknutých počas manželstva, pohľadávka veriteľa len jedného z manželov, ktorá vznikla za trvania manželstva, môže byť pri výkone rozhodnutia uspokojená i z majetku patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. To neplatí, ak ide o pohľadávku veriteľa jedného z manželov, ktorí sa dohodli podľa ustanovení § 143a, pokiaľ táto pohľadávka vznikla pri používaní majetku, ktorý nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Ďalej, v zmysle judikatúry Najvyššieho súdu ak uzavrie za trvania manželstva a bezpodielového spoluvlastníctva zmluvu o pôžičke ako dlžník iba jeden z manželov, nepotrebuje na to súhlas druhého manžela, a to aj keď nejde o bežnú vec. Ďalej treba uviesť, že pokiaľ vznikol za trvania manželstva dlh, z ktorého bol zaviazaný iba jeden z manželov, ktorý napr. uzavrel vo vlastnom mene úverovú zmluvu a takto získané peniaze boli použité na kúpu určitej veci, t.j. bola za ne získaná určitá hodnota, patrí aj táto hodnota do bezpodielového spoluvlastníctva manželov za splnenia ostatných podmienok uvedených v § 143 Občianskeho zákonníka. Čo sa týka vyporiadania úveru, treba ešte uviesť, že napr. ani dohoda, ani súdne rozhodnutie o vysporiadaní úverunie  záväzné pre banku (veriteľa). Veriteľ s takýmto vysporiadaním úveru nemusí súhlasiť. Súd veľakrát rozhodne tak (pokiaľ sa manželia nedohodnú inak), že úver pripadá každému z manželov rovnakým dielom. Počas trvania manželstva, pred rozvodom je možné vyporiadať BSM uzatvorením zmluvy o budúcej zmluve, v ktorej sa môžete dohodnúť, aké znenie riadnej dohody o vyporiadaní BSM uzatvoríte po tom, ako Vám zanikne BSM rozvodom manželstva. Následne po rozvode treba uzatvoriť riadnu zmluvu o vyporiadaní BSM. Pokiaľ by niektorý z Vás túto dohodu neakceptoval, je možné sa obrátiť na súd a žiadať nahradiť prejav vôle druhého manžela. Ako advokát odporúčam obrátiť sa na advokátsku kanceláriu vo Vašom okolí, kde Vám môžu poskytnúť ďalšie informácie, ako aj v prípade potreby vypracovať potrebné dokumenty.
 
JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch
 

zaloba o neplatnost vypovede zmluvy o vykone spravy

Otázka používateľa: 

moze spravca podat zaloba o neplatnost vypovede zmluvy o vykone spravy?

dobry den,

chcem sa spytat ci moze spravca podat zaloba o neplatnost vypovede zmluvy o vykone spravy, alebo len vlastnik moze. chce ju podat zato, ze sa nedodrzala lehota suvisiaca s tym, kolko ma visiet pisomne hlasovanie podla zakona 182/1993.

moze mat takato zaloba uspech? hlavne ked uz mame podpisanu zmluvu s novym spravcom. A musi spravca zalovat vsetkych vlastnikov, aj tych ktori boli proti vypovedi, alebo len tych ktori hlasovali za vypoved, prip. tych, ktori su podpisani v zmluve s novym spravcom?

 

dakujem pekne za odpoved

Odpovedá: 

advokát Bános

Dobrý deň,

v zmysle § 8a ods. 6 zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov platí, že zmluva o výkone správy sa uzatvára so správcom písomne na neurčitý čas. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome môžu vypovedať zmluvu o výkone správy len na základe rozhodnutia podľa § 14. Výpovedná lehota je tri mesiace, ak sa zmluvné strany v zmluve o výkone správy nedohodnú inak. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. V zmysle § 14 platí, že vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a na schôdzi vlastníkov hlasovaním rozhodovať ako spoluvlastník o všetkých veciach, ktoré sa týkajú správy domu, spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku. Oznámenie o schôdzi vlastníkov spolu s programom schôdze musí byť v písomnej forme doručené každému vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome minimálne päť pracovných dní pred dňom konania schôdze. Výsledok hlasovania oznamuje ten, kto schôdzu vlastníkov zvolal, a to do piatich pracovných dní od konania schôdze vlastníkov spôsobom v dome obvyklým. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome prijímajú rozhodnutia na schôdzi vlastníkov dvojtretinovou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak hlasujú o zmene formy výkonu správy. Písomné hlasovanie môže vyhlásiť predseda, rada, správca alebo štvrtina vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak na ich žiadosť nevyhlásil písomné hlasovanie správca alebo rada do 15 dní od doručenia žiadosti. Pred písomným hlasovaním musia byť vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sedem kalendárnych dní vopred informovaní o otázkach, o ktorých sa bude hlasovať, o termíne a mieste hlasovania, a to spôsobom v dome obvyklým. Na hlasovacej listine alebo na viacerých listinách, ktoré obsahujú plné znenie schvaľovaného návrhu, musí byť uvedený deň konania hlasovania, meno a priezvisko vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome, otázka alebo otázky; ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami. Súhlas alebo nesúhlas vyjadrujú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome vlastnoručným podpisom s uvedením dátumu podpisu na hlasovacej listine; zmluva o spoločenstve alebo zmluva o výkone správy môže určiť, kedy je potrebné úradné overenie podpisov pri hlasovaní. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nevyznačí svoj názor na hlasovacej listine, je hlas neplatný. Po vykonaní písomného hlasovania správca, predseda, rada alebo zvolený zástupca jednej štvrtiny vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome zistí výsledok hlasovania a oznámi ho do piatich pracovných dní od skončenia písomného hlasovania spôsobom v dome obvyklým. Aby bolo písomné hlasovanie právoplatné, je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Toľko k jednotlivým lehotám pri hlasovaní. 
Ak sa správca rozhodol podať žalobu na súd, je to samozrejme jeho právo, avšak svoje tvrdenia bude musieť v zmysle zákona riadne preukázať, teda aj to, či došlo, resp. nedošlo k zachovaniu lehôt. Bez bližších informácii k prípadu sa bohužiaľ nemôžem vyjadriť, či môže so svojou žalobou na súde uspieť.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch

 

Zrušenie

Otázka používateľa: 

Michaela2205

Dobry den,chcem sa vas opytat a zaroven poziadat o radu.Mojej kamaratke jej mama bez jej suhlasu zrusila trvaly pobyt,moze to spravit aj bez jej suhlasu?ona ma este aj rocnu dceru aj tej zrusila,je to mozne?nema nejake pravo?nema vobec s malou kam ist,mama jej nema najst nejake nahradne byvanie?vlastnikom je jej mama a kamaratka s dcerou mali len trvaly pobit...dakujem vam za odpoved

Odpovedá: 

advokát Bános
Dobrý deň,
 
trvalý pobyt nezakladá žiadne vlastnícke ani iné právo k nehnuteľnosti, má len informatívny, evidenčný charakter. Pokiaľ kamarátka nemá žiadne vlastnícke právo k nehnuteľnosti, potom jej matka, ako vlastníčka nehnuteľnosti môže kedykoľvek a bez akéhokoľvek dôvodu jej zrušiť trvalý pobyt, a to aj bez jej súhlasu. V zmysle §7 ods. 1 písm. f) Zákona hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky nie je možné zrušiť na návrh vlastníka alebo nájomcu trvalý pobyt len nezaopatrenému dieťaťu (§3 Zákona o prídavku na dieťa) vlastníka alebo nájomcu. Pokiaľ Vaša kamátka je zaopatrené dieťa, potom na ňu sa nevzťahuje ani toto utanovenie zákona. Nárok na bytovú náhradu má len manžel po rozvode alebo nájomca, pokiaľ je naplnená niektorá podmienka podľa § 712a Občianskeho zákonníka.

JUDr. Róbert Bános,  advokátska kancelária v Bratislave, Galante, Trenčíne, Žiline, Dunajskej Strede a vo Vrábľoch


Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.