Zmena vlastníka nehnuteľnosti na základe dohody o vysporiadaní BSM po rozvode.

Dobrý deň

Čosi som už našla na internete aj tu na nanič mama no stále som si nie celkom istá ako na to a ako formulovať podanie na kataster nehnuteľností keďže som na tento problém zostala sama.
Rozviedla som sa s manželom. Rozhodnutie rozvodového súdu už nadobudlo právoplatnosť. Následne sme sa s bývalým manželom dohodli na rozdelení majetku s tým, že sme spolu spísali dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov a na tejto sme si dali overiť obaja svoje podpisy matrikou.
Dohoda presne definuje čo komu zostáva. Počas manželstva sme kúpili garáž a v dohode je jednoznačne zadefinovaná vrátane rozlohy, čísla parcely a podobných náležitostí.
V dohode je jednoznačne uvedené, že táto garáž, ktorej vlastníci sú manželia zostane na základe dohody o vysporiadaní v mojom výlučnom vlastníctve a užívaní, teda že garáž zostáva mne. Byt, auto a zariadenie bytu zostalo bývalému manželovi no chcem mať už pokoj.
Bývalý manžel podpísal splnomocnenie s overeným podpisom, aby som ho zastupovala pri vybavovaní tejto záležitosti na katastri.
Akou formou postupovať na katastri? Požiadať o opravu / zmenu záznamu na liste vlastníctva na základe dohody o vysporiadaní BSM? Predpokladám, že sa to nerieši ako dar, alebo kúpa predaj, lebo tým naozaj nie je. Ako formulovať teda žiadosť / návrh na vklad a čo doložiť? Označiť nás v návrhu miesto kupujúci a predávajúci ako účastníci konania? Rozhodnutie súdu o rozvedení mám, nami spísanú dohodu o vysporiadaní BSM mám a mám aj splnomocnenie od bývalého, aby som ho zastúpila v tejto záležitosti pred katastrom.
Bývalý manžel sa pekne vyzul aj z vybavovania tejto záležitosti a dal mi do ruky splnomocnenie nech sa starám. Celé vysporiadanie nepovažujem za priveľmi fér no už to chcem mať z krku a zabudnúť. Ako teda postupovať na katastri nehnuteľností a ako formulovať návrh na vklad a zápis zmeny?
Ďakujem pekne za váš čas i reakciu a želám krásny víkend.
Naďa

Komentáre

Ahoj Nadi
na kataster potrebuješ 1x pravoplatny rozsudok o rozvode overeny u notara, 2x dohodu o vysporiadani BSM-original!!!, 2x navrh na vklad vlastnickeho prava do katastra nehnuteľnosti, ja som potrebovala 66 eur. kolok - ja som prepisovala byt, v pripade garaže neviem či je to rovnake???treba sa opytať na katastri, mylsim že to je všetko čo treba kk tomu doložiť, ale na katastri ti daju informaciu že čo treba, alebo vyhlasdaj na nete.a tu maš ten navrh na vklad:
Katastralny urad v ....
Sprava katastra .... V ....... 01,01,2010

Vec: Navrh na vklad vlastníckeho prava do katastra nehnuteľnosti

Navhovatelia:
meno priezvisko, rod. meno, nar.........., bytom mesto + adresa
TREBA NAPISAT SEBA AJ EX manžela

Nvrhovatelia predkladame Katastr. uradu v ....., Sprave katastra..... Dohodu o vyporiadaní bezpodieloveho spoluvlastníctva manželov po rozvode, uzatovrenu dňa ........, predmetom ktorej je prevod nehnuteľnosti v katastr. uzemie ..... obec ...., okres......

Tu pošiš garaž- všetko by si o nej mala najsť v tej dohode tak myslim že z toho to možeš odpisať!

Navrhovatelia prehlasujeme, že Dohodu sme uzavreli slobodne a vážne , sme spôsobili na pravne úkony, zmluvna voľnosť nie je obmedzena, zmluvne prejavy su dostatočne zrozumitelne a pravny ukon je urobeny v predpísanej forme.

Navrhujem , aby na základe uvedených skutočností a predložených doklado Katastralny urad v ..., Sprav katastra ..... vklad vlastníckeho prava do katastra nehnuteľností povolil.

podtymto to treba podpisať tebou a exom, v tvojom prípade treba asi doložiť plnu moc od exa

Ked ešte niečo kludne sa pytaj
Pekny den(sun)

Dobrý deň Naďa,
Pred tým, ako sa rozhodnete zapísať vlastnícke právo k nehnuteľnosti vkladom, skontrolujte si zmluvu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva. Zmluva musí spĺňať prísne podmienky, inak na katastri neprejde. Garáž sa považuje za nebytový priestor, preto bude potrebné okrem katastrálneho zákona použiť aj zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. V dohode o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva musí byť nehnuteľnosť riadne identifikovaná a zmluva musí mať všetky náležitosti, pretože, v opačnom prípade správa katastra Vám Váš návrh na vklad vráti a budete musieť urobiť dodatok k zmluve o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva. Zmluvu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva budete pre správu katastra potrebovať 2x. Zmluvy o vyporiadaní predložíte spolu s návrhom na vklad vlastníckeho práva. Čo má byť uvedené v návrhu na vklad a ake prílohy je potrebné priložiť nájdete v katastrálnom zákone v § 30. Návrh na vklad sa podáva písomne a obsahuje
a) meno, priezvisko a miesto trvalého pobytu, ak ide o účastníka konania fyzickú osobu; obchodné meno, názov a sídlo, ak ide o účastníka konania právnickú osobu,
b) označenie správy katastra, ktorej je návrh adresovaný,
c) označenie právneho úkonu, na ktorého základe má vzniknúť, zmeniť sa alebo zaniknúť právo k nehnuteľnosti; ak sú predmetom návrhu na vklad právne vzťahy z viacerých právnych úkonov, označia sa všetky právne úkony.
§ 30 ods. 5 uvádza, že prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na ktorej základe má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v dvoch vyhotoveniach. Ďalšími prílohami sú:
a) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
b) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,
c) geometrický plán, ak sa pozemok rozdeľuje alebo zlučuje alebo pri zriadení vecného bremena k pozemku,
d) dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie podpisu vyžaduje podľa § 42 ods. 3,
e) oznámenie podľa odseku 3 v papierovej podobe.

Plus nezabudnite na prílohy podľa zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Správa katastra môže vyžadovať vyhlásenie správcu o neexistencii nedoplatkov.
Problematika zmluvy o vyporiadaní BSM nie je vždy jednoduchá, ale dá sa zvládnuť, ak sa dokážete aspoň trochu orientovať v zákonoch.
K návrhu na vklad priložte kolok v hodnote 66 EUR, správa katastra zapíše vlastnícke právo v lehote do 30 dní.

JUDr. Milan Ficek, advokát Bratislava

Dobrý deň,

ja mám otázku, či je možné urobiť DOHODU O VYSPORIADANÍ BSM - jedná sa o byt - ešte pred rozvodom, formou darovania, alebo existuje nejaký iný spôsob?

Ďakujem Antonio.

Dobrý deň Antonio,
Odpovedám Vám na Vašu otázku. Uzatvorenie dohody o vyporiadani BSM ešte pred rozvodom je možné iba vtedy, ak dôjde k zániku BSM. BSM zaniká podľa zákona rozvodom manželstva. Počas manželstva však môžete podať návrh na súd na zrušenie BSM. Pre zrušenie BSM počas manželstva musia byť splnené podmienky (jeden z manželov alebo obaja sú podnikatelia alebo najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom). Pokiaľ nedošlo k zániku BSM, nie je možné uzatvoriť dohodu o vyporiadaní BSM, takáto dohoda o vyporiadaní by bola neplatná.

JUDr. Milan Ficek, ADVOKÁT BRATISLAVA

ahoj
aj ja ked som sa rozvádzala tak som to urobila takto ako to tu bolo napísané ,ale až po rozvode .
K návrhu na vklad do katastra som doložila zmluvu o vysporiadaní BSM. nemala som tam dobre popísanú nehnuteľnosť tak som ešte musela to riešiť dodatkom.

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.