ŠRF - Etika podnikania

V podnikaní sa s etickými otázkami vo svojom podniku stretávaťmedennodenne. Čo vlastne znamená podnikateľská etika, čím je formovaná alebo ako na tom dnes podnikatelia s morálnymi hodnotami sú?

Etika nie je náhodnou vedou, ktorá by vznikla nedávno. Má korene už v starovekej antike a zaoberali sa ňou známi filozofi ako Aristoteles, Epikuros alebo Demokritos. Etika, veda o morálke, je veľmi široká téma, ktoré prestupuje nielen obyčajný život človeka, ale v rámci medziľudskej interakcie zasahuje aj do profesionálnej (podnikateľskej) sféry a prelína sa tak všetkou ľudskou činnosťou.

V podnikateľskej sfére sa v súvislosti s etikou hovorí o podnikateľskej kultúre, presadzovanie a dodržiavanie etického správania a rozhodovania, ktoré by malo ústiť v sociálnu, morálnu a ekologickú zodpovednosť.

Etika však nie je matematika, neexistuje v nej jediný správny výklad a tak môžu byť značné rozdiely v chápaní etiky, resp. v chápaní toho, čo je morálne a čo už nie. V súvislosti s podnikaním možno etiku chápať ako zásady slušného rokovania s obchodnými partnermi, ako vzťahy s konkurenciou či poctivé správanie k zákazníkom.

Ako príklad eticky korektného podnikateľov býva často uvádzaný Tomáš Baťa. Rodina Tomáša Baťu sa po dlhé roky prikláňala k názoru, že dobrý podnikateľ vyrába pre zákazníkov a slúži spoločnosti. Tomáš Baťa túto teóriu obohatil o kvalitnú starostlivosť o svojich zamestnancov a jeho firma sa svojho času stala najväčšou obuvníckou spoločnosťou vo svete. To všetko ako dôsledok Baťovho etického správania k jeho zamestnancom a ich kvalitnej práce, podloženej výbornými pracovnými podmienkami.

Na dobu, kedy továrnici boli váženými osobami s veľkými prednosťami, sa dnes už len spomína. Po revolúcii morálne zásady či spoločenská zodpovednosť neboli najdôležitejšími atribútmi pre podnikanie. Dnes si však začínajú podnikatelia uvedomovať, že osvojenie si etických pravidiel v podnikaní im bude prinášať nesporné výhody. Neetické správanie, podvádzanie štátu alebo klamanie zákazníkov sa jednoducho neoplatí a to nie len v zmysle, že by neplatičov daní či podvodníkov dostihli "božie mlyny".

Keď napríklad podnikateľ neplatí svoje účty, môže sa rýchlo zadĺžiť a ak ignoruje opakované výzvy na zaplatenie pohľadávok, penále a ďalšie súdne kroky ho môžu prísť na veľmi vysoké výdavky, nehľadiac na ušlé zisky spôsobené stratou dôvery u zákazníkov či obchodných partnerov. V konečnom dôsledku pre podnikateľov môže byť veľmi nepríjemná situácia.

Hybnou silou, ktorá môže etiku v podnikaní utláčať do pozadia, alebo jej dôležitosť naopak vyzdvihovať, je konkurenčný boj. Ak vaša konkurencia na získanie väčšieho podielu na trhu používa praktiky, ktoré sú nemorálne, ťahá tak so sebou všetky ostatné firmy, pretože sa asi len ťažko dokážete na trhu udržať, bez toho, aby ste nesiahli po podobných technikách. Nie je ani potrebné po nich dlho pátrať, stačí si len pustiť televíziu - klamlivých reklám sa v nej vysiela nespočetné množstvo.

Firmy často ospravedlňujú svoje neetické správanie (napríklad na už spomínanom poli reklamy) ekonomickou krízou, snahou udržať sa na trhu. Je ale potrebné si uvedomiť, že skutočne morálne firmy sa eticky správajú pred krízou, v čase krízy, aj po nej. Etika v podnikaní nie je niečím, čo je dobé len v čase prosperity, keď si to môže firma dovoliť.

Rovnako tak ako deštruktívnym, môže byť konkurenčný boj pre etiku živnou pôdou. V posledných rokoch sa čoraz viac začínajú presadzovať zásady spoločenskej zodpovednosti firmy, ktorá má predovšetkým ekologické rozmery, ale aplikuje morálne hodnoty aj do vzťahu podnikateľ - spoločnosť. Dobrou správou je, že už aj spotrebitelia začali etiku v podnikaní od firiem, u ktorých nakupujú, vyžadovať.

Hoci malí podnikatelia môžu byť skeptickí voči sile svojho vplyvu na dodržiavanie etických princípov v podnikaní, sami môžu k zlepšeniu etického klímy vo svojom odbore prispieť. Je potrebné, aby boli sami presvedčení o správnosti a nutnosti konať eticky, a snažili sa o týchto princípoch presviedčať svojich partnerov (odberateľov, dodávateľov, zákazníkov). V prípade väčších firiem, kedy etické konanie spočíva v rukách viac ľudí, je vhodné zavádzať nástroje a koncepty, pomocou ktorých možno etickú klímu zlepšiť ako vo vnútri firmy samotnej i smerom von.

Jedným z nástrojov na podporu etiky v podnikaní sú etické kódexy. Hoci žiadny všeobecný etický kódex pre podnikateľov neexistuje, v rámci EÚ sa môžeme stretnúť s tzv. "vzorovým etickým kódexom podnikateľov", ktorý sa zaoberá:
- ochranou životného prostredia (vývojom a výrobou ekologicky šetrných výrobkov s deklarovanou zodpovednosťou za vplyv výrobku na životné prostredie v celom jeho životnom cykle)
- pravdivú a otvorenú komunikáciu o vplyve firmy na životné prostredie so všetkými záujmovými skupinami (spotrebitelia, verejnosť, držitelia akcií a pod.)
- sústavným budovaním firemnej kultúry
- trvalým zlepšovaním profilu firmy.

Existujú ale aj etické kódexy jednotlivých profesijných skupín, ktoré sú na internete voľne k stiahnutiu (napr. etický kódex reklamy, etický kódex v medicíne, etický kódex novinára, etický kódex Asociácie komunikačných agentúr...)

Zdroj: www.ipodnikatel.cz

 

Naničmama.sk

Každá z nás sa občas cíti nanič. S nami ten pocit prekonáte!
Zvládnite spolu s nami deti, manžela, domácnosť, varenie, prácu, zdravie, krásu ... Všetko vrámci hesla - Som krásna, múdra, úspešná a už len občas v "depresii" ;). Podeľte sa o svoje zážitky, skúsenosti v blogu, požiadajte o radu v diskusnom príspevku, alebo v právnej poradni, podeľte sa so svoj recept, pridajte obrázok